POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA  Zagreb, Đorđićeva 26, objavljuje

 

                                        OGLAS

                za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

– Viši stručni savjetnik – (jedan izvršitelj),

  Uvjeti: – VSS– preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij upravnog,

  društvenog ili općeg smjera,

  – dobro poznavanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na PC-u,

  – 3 godine radnog iskustva u struci,

  – dobro poznavanje poslovne komunikacije i uredskog poslovanja.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 10.9.2020.

Prijave se podnose na adresu:

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA

Đorđićeva 26, Zagreb

 „Za oglas za višeg stručnog savjetnika“.

 

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:

              – životopis,

              – presliku diplome ili uvjerenja o završenom obrazovanju,

  – presliku domovnice,

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

  mirovinsko osiguranje,

              – preslike ostalih dokumenata kojima kandidati potvrđuju zadovoljavanje uvjeta.

 

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti, izdanu u vrijeme trajanja oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (NN 121/17), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata.

Poliklinika ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.

Print Friendly, PDF & Email