POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE

I MLADIH GRADA ZAGREBA

Zagreb, Đorđićeva 26, objavljuje

 OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

– zamjena za porodiljni dopust

–  Diplomirani psiholog / magistar psihologije – (jedan izvršitelj)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij, smjer Psihologija,

– radno iskustvo – jedna godina na poslovima psihologa,

– edukacija ili/i iskustvo u radu s psihotraumatiziranom

djecom i obitelji,

– osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore,

– dobro poznavanje rada na računalu,

– dobro poznavanje engleskog jezika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 25.6.2024.

Prijave se podnose na adresu:

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA

Đorđićeva 26, Zagreb

„Za oglas za psihologa na određeno“.

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:

– životopis,

– presliku diplome ili uvjerenja o završenom obrazovanju,

– presliku domovnice,

– presliku dopusnice Hrvatske psihološke komore,

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje,

– preslike ostalih dokumenata kojima kandidati potvrđuju zadovoljavanje uvjeta.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te  uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti, izdanu u vrijeme trajanja oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (NN 121/17), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata.

Poliklinika ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.

 

Print Friendly, PDF & Email