Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

Đorđićeva 26

Zagreb


Na temelju odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03. i 144/10.), ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba (u daljem tekstu: Poliklinika) donijela je dana 15. svibnja, 2012. godine slijedećuO D L U K U

O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJAČlanak 1.

Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Poliklinika, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.


Članak 2.

Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga Poliklinike.


Članak 3.

Informacije iz Kataloga informacija Poliklinika redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripreme informacija, objavljuje na svojoj Internet stranici www.poliklinika-djeca.hr u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga.

Pregled informacija podrazumijeva one informacije kojima Poliklinika raspolaže u određenom trenutku.


Članak 4.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtijeva Poliklinici.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26, 10000 Zagreb ili putem elektronske pošte: zdravko.miocevic@poliklinika-djeca.hr. Usmeno postavljeni zahtjev primat će osoba za informiranje svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Poliklinike. Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj 01/ 3436-578, i putem telefaksa broj 01/ 3436-577.
Članak 5.

Osoba za informiranje, mjerodavna za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji je Zdravko Miočević, dipl.iur., koji radi na radnom mjestu Voditelja službe za pravne, kadrovske i opće poslove.


Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica Poliklinike:


Prof.dr.sc. Gordana Buljan-FlanderPrint Friendly, PDF & Email