Na temelju članka 47. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada  Zagreba, a u svezi članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016.) Upravno vijeće je na 15. sjednici održanoj dana 21. 9. 2022. donijelo Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

Pravilnik možete preuzeti na ovom linku:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF)

Print Friendly, PDF & Email