Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
Đorđićeva 26,   OIB: 81725888904
Temeljem čalna 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka   Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici održanoj 18.12.2012.
PLAN NABAVE ZA 2013. godinu.
EV Konto Procijenjena Vrsta Ugovor Planirani Planirano Napomena
R.br. Naziv predmet nabave evidencijski financijskog vrijednost postupka ili okvirni početak trajanje
broj nabave plana bez PDV sporazum ugovora ili OS
1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9
Materijalni rashodi 32 1.192.835
1. Naknade troškova zaposlenicima 321 96.000
1.1. Stručno usaavršavanje zaposlenika 3213 96.000
1.1.1. Seminari, savjetovanja i smpoziji 1 /EV-M 32131 60.000 bagatelna 1.1.
1.1.2. Školarina,tečajevi i stručni ispiti 2 /EV-M 32132 36.000 bagatelna 1.1.
2. Rashodi za materijal i energiju 322 304.000
2.1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 124.000
2.1.1. Uredski materijal 32211 59.000
2.1.1.1. Papir za fotokopiranje 3 /EV-M 322111 12.000 bagatelna 1.1.
2.1.1.2.. Toneri,potrošni materijal za pisače i računala 4 /EV-M 322112 22.000 bagatelna 1.1.
2.1.1.3. Registratori i ostale uredske potrepštine 5 /EV-M 322113 25.000 bagatelna 1.1.
2.1.2. Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige) 32212 40.000
2.1.2.1. Tiskane knjige, brošure, leci 6 /EV-M 32212 14.000 bagatelna 1.1.
2.1.2.2. Pshilološki testovi 7 /EV-M 32212 18.000 bagatelna 1.1.
2.1.2.3. Novine,dnevnici,časopisi i periodične publikacije 8 /EV-M 32212 8.000 bagatelna 1.1.
2.1.3. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32214 23.000
2.1.3.1. Paprina galanterija (taoletni papir,ručnici,salvete) 9 /EV-M 322141 8.000 bagatelna 1.1.
2.1.3.2. Sredstva za iodržavanje čistoće 10 /EV-M 322142 15.000 bagatelna 1.1.
2.2.. Materijal za higijenske potrebe i njegu 32216 2.000
2.2.1. Medicinski materijal i materijal za njegu 11 /EV-M 32216 2.000 bagatelna 1.1.
2.3. Energija 3223 132.000
2.3.1. Električna energija 12 /EV-M 32231 55.000 bagatelna 1.1.
2.3.2. Plin 13 /EV-M 32232 55.000 bagatelna 1.1.
2.3.3. Gorivo 14 /EV-M 32233 22.000 bagatelna 1.1.
2.4. Sitni inventar 3225 48.000
2.4.1. Sitni inventar 15 /EV-M 32251 30.000 bagatelna 1.1.
2.4.2. Auto gume 16 /EV-M 32252 10.000 bagatelna 1.1.
2.4.3. Radna odjeća 17 /EV-M 3227 8.000 bagatelna
3. Rashodi za usluge 323 738.835
3.1. Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 112.000
3.1.1. Usluge telefona 32311 77.000
3.1.1.1. Usluge fiksnog telefona i telefaksa 18 /EV-M 32311 25.000 bagatelna 1.1.
3.1.1.2. Usluge mobilnog telefona 19 /EV-M 32312 25.000 bagatelna 1.1.
3.1.1.3. Usluge interneta fiksni 20 /EV-M 32313 20.000 bagatelna 1.1.
3.1.1.4. Usuge interneta mobilni 21 /EV-M 32314 7.000 bagatelna 1.1.
3.1.2. Poštanske usluge 22 /EV-M 32313 35.000 bagatelna 1.1.
PLAN NABAVE ZA 2012. godinu. str. 2/2012.
EV Konto Procijenjena Vrsta Ugovor Planirani Planirano Napomena
R.br. Naziv predmet nabave evidencijski financijskog vrijednost postupka ili okvirni početak trajanje
broj nabave plana bez PDV sporazum ugovora ili OS
1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9
3.2. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 202.035
3.2.1. Usluge tek. Invst.održavanja građevinskih objekata 32321 23.635
3.2.1.1. Održavanje građevinskog objekta 23 /EV-M 323211 23.635 bagatelna 1.1.
3.2.2. Tekuće i invest.održava. postrojenja i opreme 32322 78.400
3.2.2.1. Održavanje i popravljanje uredskih strojeva 24 /EV-M 323221 0
3.2.2.2. Održavanje i popravljanje osobnih računala 25 /EV-M 323223 60.000 bagatelna 1.1. dio decentra
3.2.2.3. Održavanje i popravljanje medicinske opreme 26 /EV-M 323223 0
3.2.2.4. Održavanje i popravljenje klima uređaja 27 /EV-M 323224 10.400 bagatelna 1.1. dio decentra
3.2.2.5. Održavanje automobila 28 EV-M 323225 8.000 dio decentra
3.2.3. Usluge popravaka i održavanja motornih vozila 29 /EV-M 32323 25.000 bagatelna 1.1.
3.2.4. Ostale usluge tekućeg i investicijskog  održ. 32329 75.000
3.2.4.1. Održavanje medicinskog programa 30 /EV-M 323291 49.500 bagatelna 1.1. dio decentr
3.2.4.2. Održavanje ostalih programa 31 /EV-M 323292 25.500 bagatelna 1.1.
3.3. Usluge promidžbe i informiranja 3233 16.000
3.3.1. Elektronski mediji 32 /EV-M 32331 8.000 bagatelna 1.1.
3.3.2. Tisak 33 /EV-M 32332 1.000 bagatelna 1.1.
3.3.3. Ostale usluge promidžbe i informiranja 34 /EV-M 32339 7.000 bagatelna 1.1.
3.4. Komunalne usluge 3234 32.000
3.4.1. Voda 35 /EV-M 32341 12.000 bagatelna 1.1.
3.4.2. Odvoz smeća 36 /EV-M 32342 20.000 bagatelna 1.1.
3.4.3. Najamnina,zakup 37 /EV-M 3235 24.000
3.4.4. Zdravstvene usluge 38 /EV-M 3236 8.000
3.5. Intelektualne i osobne usluge 3237 10.000
3.5.1. Usluge agencija, student servisa, prijevoda 39 /EV-M 32377 10.000 bagatelna 1.1.
3.6. Računalne usluge 3238 80.000
3.6.1. Ostale računalne usluge 40 /EV-M 32389 80.000 bagatelna 1.1.
3.7. Ostale usluge 3239 254.800
3.7.1. Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 41 /EV-M 32391 50.000 bagatelna 1.1.
379.2. Uređenje prostora 42 /EV-M 32392 39.400 bagatelna 1.1.
3.7.3. Usluge registracije prijevoznih sredstva 43 /EV-M 32393 3.000 bagatelna 1.1.
3.7.4. Usluge čišćenja i pranja 44 /EV-M 32394 30.000 bagatelna 1.1.
3.7.5. Usluge čuvanja imovine 45 /EV-V 32396 130.000 Dodatak II.b 1.1.
3.7.6. Naknada ostalih 46 /EV-V 324 2.400
4. Ostali nespomenuti rashodi 329 54.000
4.1. Premija osiguranja 3292 32.000
4.1.1. Premija osiguranja prijevoznih sredstva 47 /EV-M 32921 22.000 bagatelna 1.1.
4.1.2. Premija osiguranja ostale imovine 48 /EV-M 32922 10.000 bagatelna 1.1.
Rashodi poslovanja 3 1.192.835
PLAN NABAVE ZA 2012. godinu. str. 3/2012.
EV Konto Procijenjena Vrsta Ugovor Planirani Planirano Napomena
R.br. Naziv predmet nabave evidencijski financijskog vrijednost postupka ili okvirni početak trajanje
broj nabave plana bez PDV sporazum ugovora ili OS
1 2 3 3a 4 5 6 7 8 9
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovi 42 88.300
5. Postrojenja i oprema 422 88.300
5.1. Uredska oprema i namještaj 4221 84.000
5.1.1. Računala i računalna oprema 49 /EV-M 42211 16.960 bagatelna 1.2. vlastita sreds
5.1.2. Uredski namještaj 50 /EV-M 42212 67.040 bagatelna 1.2. decentraliz
5.2. Oprema za održavanje i zaštitu 51 4223 3.200
Sustav rashladnih uređaja klime-4 vanjske 4223 0 bagatelna 1.2.
12 unutarnje klime 52 /EV-M
5.3. Ostali uređaji 53 EV-M 4227 1.100 bagatelna
6. Računalni programi 54 /EV-M 4262 0 bagatelna
6. Adaptacija Đorđićeva 26 45 290.925
6.1. Adaptacija podruma 55 /EV-V 4511 290.925 otvoreni 1.6. decentraliz
Rashodi za nabavu nefinancije imovine 4 4 379.225
Sveukupno:  Plan nabave 2013. 1.572.060
Predsjednica upravnog vijeća:
Iva Prpić, dipl. soc.rad.
Print Friendly, PDF & Email