Temeljem članka 28.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 24. Statuta Poliklinike,
Upravno vijeće Poliklinike donijelo je sljedeći financijski plan za 2019. godinu:

PLAN NABAVE ZA 2019

Plan prihoda i primitaka 2019.-2021.

Plan rashoda i izdataka 2019-2021.

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019

IZMJENA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2019

IZMJENA PLANA PRIHODA I RASHODA 2019

 

Print Friendly, PDF & Email