Temeljem Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/2019, 133/2020, 147/2020, 136/2021, 119/2022, 156/2022, 33/2023) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015, 100/2018, 33/2023), a sukladno Planu specijalizacija za 2022. godinu, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba raspisuje

                                                                 NATJEČAJ

za prijam doktora medicine radi upućivanja na specijalizaciju

iz dječje i adolescentne psihijatrije  – 1 izvršitelj

I. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci.

II. Opći uvjeti

– završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja,

smjer doktor medicine,

– odobrenje za samostalan rad.

III. Prema čl. 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, vrednovat će se:

– duljina trajanja studija,

– opći prosjek ocjena studija,

– nagrade za vrijeme studija,

– poslijediplomski studij (doktorski studij),

– stručna i znanstvena aktivnost (objavljeni radovi),

– rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

– rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

IV. Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– diplomu o završenom studiju,

– odobrenje za samostalan rad,

– prijepis položenih ispita na studiju,

– potvrdu o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik

studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

–  potvrdu o nagradama za vrijeme studija,

– potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija (odslušani studij s položenim

ispitima),

– popis objavljenih radova i kopije radova (navesti u kojoj bazi podataka se nalazi znanstveni

odnosno stručni rad),

– ugovor o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

– ugovor o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,

– presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog

zavoda za  mirovinsko osiguranje,

Dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta mogu se dostaviti u preslici. Izvornike dokumenata odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta pristupnici su obvezni predočiti Povjerenstvu na razgovoru.

Bodovanje i razgovor s Povjerenstvom za odabir pristupnika obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu i pravodobnu dokumentaciju.

Pristupnici koji su predali valjane prijave bit će pozvani na razgovor pisanim putem ili elektroničkom poštom.

Povjerenstvo za izbor specijalizanta može zatražiti provedbu psihološkog testiranja.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), te pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/18).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja s naznakom »Natječaj za specijalizaciju«, poštom ili osobnom dostavom na adresu: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb, do 07.7.2023.
Odluka o izboru kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

Prijavom na natječaj pristupnici daju izričitu suglasnost da Poliklinika može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na mrežnoj stranici Poliklinike, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Poliklinika pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obrazloženja.

S izabranim pristupnikom sklapa se Ugovor o radu uz probni rad u trajanju od šest mjeseci te Ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Print Friendly, PDF & Email