Ana Vasiljev, prof. socijalne pedagogije diplomirala je 2007. na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poremećaji u ponašanju.

Bila je zaposlena kao stručna suradnica u osnovnoj školi, da bi od 2022. započela svoj rad u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba gdje kao socijalna pedagoginja radi na dijagnostici i tretmanu problema u ponašanju.

Osim socijalnopedagošog rada prof. Vasiljev je neurofeedback i biofeedback terapeutkinja, certificirana i educirana od strane Hrvatske udruge za biofeedback i primijenjenu psihofiziologiju (HUBIPP), Pamela i Mens Sane.

Za vrijeme studija radila je na Hrabrom telefonu, u Dječjoj kući Borovje te ima četverogodišnje iskustvo u provođenju preventivnih radionica u radu s djecom predškolske dobi.

U svom svakodnevnom individualnom i grupnom radu s korisnicima primjenjuje mindfulness tehnike. Posjeduje certifikat iz praktičarskog stupnja NLP-a. Završila je početni i napredni tečaj medijacije – tehnike nenasilnog rješavanja sukoba. Kontinuirano se stručno usavršava o primjeni specifičnih metoda i tehnika u savjetodavnom radu. Iza nje je više od deset godina iskustva rada s djecom i mladima školske dobi s internaliziranim i eksternaliziranim problemima u ponašanju. Osim toga iza nje je i višegodišnje iskustvo u osmišljavanju i provedbi preventivnih programa s djecom i mladima.

Prof. Vasiljev ima i niz edukacija i iskustvo rada s odraslima – hrvatskim braniteljima liječenim od PTSP-a. Ima iskustvo rada i sa srednjoškolcima jer je bila dugogodišnja vanjska suradnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pružanju podrške učenicima s teškoćama na ispitima državne mature. Također bila je mentorica studentima i pripravnicima Edukacijsko-rehabilitacijskog i Učiteljskog fakulteta.

Print Friendly, PDF & Email