Na temelju članka 3. Odluke o izmjeni Statuta Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, od 12. siječnja 2016., na koju je suglasnost dala Gradska skupština Grada Zagreba 18. veljače 2016. godine, Upravno vijeće utvrdilo je na 37. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2016. godine pročišćeni tekst Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Pročišćeni tekst obuhvaća Statut Poliklinike od 02.9.2009., Odluku o izmjenama Statuta Poliklinike od 27.4.2012., i Odluku o izmjenama Statuta Poliklinike od 12. siječnja 2016. godine, u kojima je utvrđeno vrijeme kada stupaju na snagu.


S T A T U T

POLIKLINIKE ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH

GRADA ZAGREBA

–  Pročišćeni tekst –

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim se Statutom Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Statut), sukladno Zakonu i aktu o osnivanju pobliže uređuje:

–          status,

–          naziv i sjedište,

–          djelatnost,

–          pečat,

–          pravni položaj,

–          zastupanje i predstavljanje,

–          unutarnji ustroj,

–          tijela  Poliklinike i njihov djelokrug,

–          imovina,

–          javnost rada, poslovna tajna i profesionalna tajna,

–          nadzor nad radom,

–          opći akti,

–          ostala pitanja značajna za rad.


Članak 2.


Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Poliklinika) upisana je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu,  pod brojem 02/5658-2 MBS:080436459 od 14. veljače, 2002. godine.


Odlukom o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/04 i 17/09), uređena su prava i obaveze osnivača.


Osnivač i vlasnik Poliklinike je Grad Zagreb, a prava i dužnosti osnivača obavlja ovlašteno tijelo osnivača sukladno odluci o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 3.


Poliklinika je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost.


Naziv Poliklinike je: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.


Naziv Poliklinike mora biti ispisan na ploči, koja je istaknuta na objektu u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost.


Članak 4.


Sjedište Poliklinike je u Zagrebu, Đorđićeva 26.


O promjeni naziva i sjedišta ustanove odlučuje osnivač.

Članak 5.


Poliklinika je osnovana za zaštitu traumatizirane i zlostavljane djece, te istu obavlja kroz sljedeće djelatnosti:

–          specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita djece u djelatnostima pedijatrije, neurologije, psihijatrije, dijagnostike i medicinske rehabilitacije, osim bolničkog liječenja;

–          znanstveno-istraživačka i forenzička djelatnost.


Djelatnost Poliklinike upisuje se u sudski registar kod Trgovačkog suda.


Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Poliklinika može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

Članak 6.


Poliklinika može promijeniti ili proširiti djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, o čemu odlučuje osnivač.


Članak 7.

Poliklinika ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem  Poliklinike promjera 30 mm.

U krugu pečata upisan je tekst: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb.

Naručivanje, uporaba, rukovanje i zamjena pečata obavlja se na način propisan zakonom.

Svaki pečat ima svoj redni broj.


Članak 8.

Za svakodnevno poslovanje Poliklinika ima štambilj pravokutnog oblika veličine 40 x 10 mm s punim nazivom i sjedištem Poliklinike.

Ukoliko ustanova ima više takvih štambilja, oni moraju biti označeni rednim brojem.

Odlukom ravnatelja određuje se broj štambilja, način korištenja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 9.

Poliklinika je pravna osoba upisana u sudski registar.

Članak 10.

Poliklinika posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovana u skladu i na način određen Zakonom, aktom o osnivanju, ovim Statutom i drugim propisima, općim aktima i pravilima struke.

Članak 11.

Poliklinika može u pravnom prometu stjecati i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima sukladno Zakonu i ovom Statutu

Poliklinika ne može bez suglasnosti osnivača:

– vršiti statusne promjene,

– promijeniti ili proširiti djelatnost,

– promijeniti naziv i sjedište,

– osnovati drugu pravnu osobu,

– davati jamstva za kreditno zaduženje.


Poliklinika ne može bez suglasnosti osnivača:

donositi odluke o upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama,

– steći, opteretiti, otuđiti ili  raspolagati nekretninama,

– steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu čija vrijednost iznosi

više od 400.000,00  kuna bez PDV-a,

– odlučivati o raspolaganju dobiti i pokriću gubitaka,

– odlučiti o promjeni poslovne banke, odnosno o prijenosu sredstava u drugu   poslovnu banku,

– odlučiti o zaduživanju,

– odlučiti o uvjetima i načinu ulaganja sredstava fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva,

– odlučiti o izdavanju mjenica i ostalih sredstava osiguranja plaćanja u vrijednosti većoj od 400.000,00   kuna.

Članak 12.

Za obveze preuzete u pravnom prometu Poliklinika odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Poliklinike solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze.

Promet novčanih sredstava obavlja se preko jedinstvenog žiro – računa.

Članak 13.

Polikliniku predstavlja i zastupa ravnatelj.

Članak 14.

Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, a u skladu s ovim Statutom.

Članak 15.

Ravnatelj je ovlašten u ime i za račun Poliklinike samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu osim  ugovora:

–          s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( u daljnjem tekstu: HZZO ) o pružanju  zdravstvene  zaštite,

–          o nabavci i prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi  150.000,00  kuna bez PDV-a,

–          o godišnjoj nabavci roba i usluga,

–          o izvođenju investicijskih radova, investicijskih održavanja čija vrijednost prelazi  150.000,00  kuna bez PDV-a,

–          o zakupu poslovnog prostora,

–          o sklapanju ugovora sa osiguravajućim društvima.

Ravnatelj je ovlašten sklopiti ugovor iz prethodnog stavka ovog članka ako je prethodno o tome donijelo odluku Upravno vijeće.

Članak 16.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupiti kao druga ugovorna strana i s Poliklinikom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 17.

Ravnatelj može svoja ovlaštenja za zastupanje prenijeti na druge osobe.

O prenošenju ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka ravnatelj izdaje pisanu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.

Ravnatelj može dati punomoć samo u granicama svojih ovlasti.

U punomoći se navode radnje odnosno poslovi za koje je punomoć izdana.

Članak 18.

Ravnatelj određuje radnike ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije.

IV. USTROJSTVO

Članak 19.

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Poliklinici se ustrojavaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

  1. Odjel za dijagnostiku i terapiju
  2. Odjel za znanstveno-istraživački i edukacijski rad.

Radi obavljanja stručno – administrativnih, uslužnih i pomoćnih poslova u Poliklinici su ustrojene slijedeće organizacijske jedinice:

– Knjigovodstveno – financijska služba, i

– Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Unutarnji ustroj Poliklinike detaljnije se uređuje Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 20.

Radna mjesta koja podliježu reizboru u Poliklinici su ravnatelj i zamjenik ravnatelja, a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Radnici koji podliježu reizboru imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine.

V. TIJELA UPRAVLJANJA

1.1. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 21.

Upravno vijeće upravlja Poliklinikom.

Upravno vijeće  ima pet (5) članova i čine ga predstavnici:

–          osnivača, (predsjednik i dva člana),

–          radnika Poliklinike (dva člana).

Članove Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 1.ovog članka imenuje i razrješava osnivač na prijedlog pročelnika gradskog ureda nadležnog za zdravstvo.

Jednog člana Upravnog vijeća iz stavka 2. podstavka 2. ovog članka imenuje Radničko vijeće Poliklinike a jednog člana Upravnog vijeća imenuje Stručno vijeće Poliklinike iz redova radnika Poliklinike s visokom stručnom spremom.

Za člana Upravnog vijeća ne može biti imenovana osoba koja je član već dva Upravna vijeća neke druge zdravstvene ustanove.

Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu.

Uvjet iz stavka 6 ovog članka ne odnosi se na člana Upravnog vijeća koje imenuje Radničko vijeće Poliklinike.


Članak 22.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ovlašteno tijelo osnivača iz redova predstavnika osnivača.


Članak 23.

Članu Upravnog vijeća prestaje mandat i prije isteka mandata od četiri godine:

–          podnošenjem ostavke na mjesto člana Upravnog vijeća,

–          opozivom tijela koje ga je imenovalo,

–          ako više od dva puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog vijeća,

–          ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta Poliklinici.

Članu Upravnog vijeća iz redova radnika Poliklinike, mandat prestaje pored slučajeva iz točke 1. ovog članka i u slučajevima:

–           prestankom radnog odnosa u Poliklinici  ili prestanka Ugovora o radu,

–           ako počine težu povredu radne obaveze.


Članak 24.

Upravno vijeće Poliklinike obavlja slijedeće poslove:

–  donosi Statut uz suglasnost osnivača.

–    donosi druge opće akte,

–    donosi godišnji plan i program rada i razvoja Poliklinike i nadzire njihovo    izvršavanje,

–    donosi financijski plan i godišnji obračun,

–    donosi plan godišnjih potreba za nabavu roba i usluga,

–    analizira financijsko poslovanje Poliklinike najmanje jedanput mjesečno,

–    u slučaju gubitka u poslovanju Poliklinike bez odgađanja obavještava osnivača,

–    imenuje povjerenstvo za provođenje postupka nabave roba i usluga vrijednosti iznad 70.000,00 kn bez PDV-a i donosi konačne odluke o istim

–    donosi plan investicija,

–    predlaže promjenu i proširenje djelatnosti,

–    predlaže osnivaču statusne promjene, naziva i sjedišta,

–    daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

–    raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja,

–    donosi odluke u drugom stupnju,

–    donosi plan o potrebi zapošljavanja radnika,

–    sklapa ugovor o radu s ravnateljem,

–    odlučuje o nabavci, odnosno prodaji osnovnih sredstava, o izvođenju   investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija vrijednost   pojedinačno prelazi 150.000,00  kuna bez PDV-a,

–   donosi odluku o sklapanju godišnjih ugovora s HZZO-om,

–   donosi odluku o sklapanju godišnjih ugovora s Hrvatskim zavodom za  zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,

–   donosi odluku o sklapanju ugovora sa osiguravajućim društvima,

–   donosi odluke o uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i  pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoju  Poliklinike,

–   odlučuje o naknadama za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene Ugovorima sa HZZO, kao i naknadama za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveni osiguranici ili građanima koji uslugu žele platiti sami,

–   provodi postupak u svezi sa zakupom poslovnog prostora sukladno zakonskim propisima,

–   donosi odluke o izdavanju mjenica i ostalih sredstava osiguranja plaćanja  u vrijednosti iznad 150.000,00  kuna.

–   donosi i druge odluke kada je to određeno zakonskim propisima.

Upravno vijeće uz suglasnost osnivača odlučuje o nabavci odnosno prodaji osnovnih sredstava, o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija vrijednost prelazi 400.000,00 kuna bez PDV-a.

Upravno vijeće uz suglasnost osnivača odlučuje o izdavanju mjenica i ostalih sredstava osiguranja čija vrijednost prelazi 400.000,00  kuna.

Upravno vijeće uz suglasnost osnivača odlučuje o stjecanju, opterećivanju, otuđenju ili raspolaganju nekretninama.

Upravno vijeće može pregledavati i kontrolirati poslovne knjige i provjeriti svaki dio poslovanja.

Za svrhu iz prethodnog stavka ovog članka za pojedina područja poslovanja, Upravno vijeće može angažirati i stručnjake.

Upravno vijeće može donijeti odluku o izdavanju mjenica i ostalih sredstava osiguranja plaćanja u vrijednosti do 400.000,00 kuna, a za iznos koji prelazi 400.000,00 kuna Poliklinika može izdati mjenicu i ostala sredstva osiguranja plaćanja samo uz suglasnost osnivača.

Upravno vijeće uz suglasnost osnivača odlučuje o zaduživanju Poliklinike.

Članak 25.

Upravno vijeće sastaje se u pravilu jedanput mjesečno, a po potrebi i češće.

Upravno vijeće Poliklinike obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim pobliže uređuje način rada.

2. RAVNATELJSTVO

Članak 26.

Ravnateljstvo Poliklinike čine:

–           ravnatelj,

–           zamjenik ravnatelja.

3. RAVNATELJ

Članak 27.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Polikliniku i odgovoran je za zakonitost rada Poliklinike.

Stručni rad Poliklinike vodi ravnatelj u suradnji sa Stručnim vijećem

Ravnatelju  u njegovu radu pomaže zamjenik ravnatelja.

Ravnatelj sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.


Članak 28.

Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Za ravnatelja Poliklinike  može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

–          završen sveučilišni diplomski studij, zdravstvenog ili društvenog usmjerenja,

–          pet godina radnog iskustva u struci.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja, na temelju natječaja.

Ako ravnatelj Poliklinike nema završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti ravnatelja poslove ravnatelja obavlja zamjenik ravnatelja.

Članak 29.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja.

U natječaju se objavljuju slijedeći podaci:

–          uvjeti utvrđeni člankom 28. ovog  Statuta,

–          vrijeme imenovanja propisano Zakonom,

–          rok za podnošenje prijave u trajanju od 15 dana od dana objave natječaja,

–          rok obavješćivanja podnositelja prijave o izboru i imenovanju u trajanju od 45 dana od zaključenja natječaja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Upravno vijeće.

Odluka o raspisivanju natječaja donosi se najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana.

Članak 30.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan sukladno Zakonu.

Članak 31.

U slučaju razrješavanja ravnatelja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana razrješenja.

Članak 32.

Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:

–          zastupa Polikliniku,

–          donosi odluke vezane uz poslovanje, osim odluka iz nadležnosti Upravnog    vijeća,

–          odlučuje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, o izvođenju investicijskih radova, investicijskih i tekućih održavanja u svim slučajevima osim u onima koji su prema odredbama ovog Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća,

–          predlaže Upravnom vijeću plan godišnjih potreba za nabavom roba i usluga,

–          sklapa ugovore za koje, ovim Statutom, nije određeno da ih sklapa Upravno vijeće,

–          sklapa ugovore sa HZZO-om na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća,

–          organizira stručni rad Poliklinike i za njega je odgovoran,

–          predlaže Upravnom vijeću program rada, plan razvoja i odgovoran je za njegovo provođenje,

–          predlaže Upravnom vijeću plan investicija za tekuću godinu,

–          provodi odluke Upravnog vijeća,

–          predlaže Upravnom vijeću donošenje plana zapošljavanja radnika,

–          provodi zapošljavanje sukladno planu i pojedinačnim odlukama  Upravnog vijeća,

–          sklapa ugovore o radu, osim onih koji su u nadležnosti Upravnog vijeća,

–          imenuje Stručno vijeće i predsjednika Stručnog vijeća,

–          podnosi izvješće o poslovanju Poliklinike Upravnom vijeću svaka tri mjeseca i po potrebi, te izvješće o financijskom poslovanju Poliklinike Upravnom vijeću najmanje jedanput mjesečno,

–          podnosi izvješća o investicijskom i tekućem održavanju, te nabavi opreme,

–          donosi odluke o izdavanju mjenica i ostalih sredstava plaćanja u svim slučajevima osim u onim koji su prema odredbama ovog Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća

–          obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

Ravnatelj Poliklinike može donijeti odluku o izdavanju mjenica i ostalih sredstava osiguranja plaćanja u vrijednosti do 150.000,00   kuna, a za iznos koji prelazi 150.000,00 kuna ravnatelj može izdati mjenicu i ostala sredstva osiguranja plaćanja samo uz suglasnost Upravnog vijeća.


Članak 33.

Ravnatelj ima zamjenika ravnatelja.


4. ZAMJENIK RAVNATELJA

Članak 34.

Ravnatelja, u slučaju njegove nenazočnosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova zamjenjuje zamjenik ravnatelja.

Članak 35.

Zamjenik ravnatelja Poliklinike mora imati završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog ili društvenog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Zamjenika ravnatelja Poliklinike imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Poliklinike.

Zamjenik ravnatelja  Poliklinike imenuje se na vrijeme od četiri godine.


5. STRUČNO VIJEĆE

Članak 36.

Članove Stručnog vijeća imenuje ravnatelj i čine ga tri predstavnika Odjela za dijagnostiku i terapiju.

Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj iz redova Stručnog vijeća.

Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Stručnog vijeća kao i za predsjednika Stručnog vijeća.

U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici.

Ravnatelj ne može biti član niti predsjednik Stručnog vijeća.

Članak 37.

Predsjednik Stručnog vijeća obavlja slijedeće poslove:

–           priprema i saziva sjednicu Stručnog vijeća,

–           utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednica,

–           rukovodi sjednicom,

–          organizira vođenje zapisnika o radu Stručnog vijeća.

Sjednica Stručnog vijeća održava se najmanje jednom u 30 dana.

Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sazvati sjednicu u roku od dva dana na zahtjev Upravnog vijeća ili ravnatelja.

Članak 38.

Stručno vijeće obavlja slijedeće poslove:

–          raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada Poliklinike,

–          predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti Poliklinike,

–          predlaže stručne temelje za program rada i razvoja Poliklinike,

–          predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u Poliklinici,

–          predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću poboljšanje stručnog rada Poliklinike u organizaciji rada i poboljšavanja u razvoju djelatnosti Poliklinike,

–          predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada Poliklinike s financijskim mogućnostima,

–          predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika, te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe Poliklinike,

–          predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebno interesa za građane i rad zdravstvenih radnika Poliklinike,

–          skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora zdravstvenih radnika Poliklinike,

–          raspravlja i predlaže potrebu i stručnu opravdanost uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti Poliklinike,

–          daje mišljenje i prijedloge glede godišnjeg plana rada Poliklinike,

–          obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Statutom.

6. STRUČNI KOLEGIJ

Članak 39.

Radi razmatranja pitanja iz područja stručnog rada u Poliklinici se osnivaju  Stručni kolegiji.

Stručni kolegij čine tri člana  predstavnika djelatnosti.

Članove stručnog kolegija biraju predstavnici djelatnosti. Članovi se biraju neposredno, a izabrani za članove  su kandidati s najvećim brojem glasova.

Predsjednika Stručnog kolegija biraju neposredno članovi Stručnog kolegija većinom glasova.

Stručni kolegij obavlja svoju djelatnost na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Stručnog kolegija.

7. ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 40.

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Poliklinike  na načelima medicinske etike.

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće i sačinjava ga 5 članova i to:

–    4 predstavnika Poliklinike (tri medicinske i jedan nemedicinske struke)

–    1 predstavnika koji nije radnik Poliklinike (javni djelatnik, predstavnik vjerske zajednice, pravosudni dužnosnik ili znanstvenik).

Upravno vijeće imenuje i zamjenike članova Etičkog povjerenstva.

Jedna trećina članova Etičkog povjerenstva treba biti suprotnog spola.

Članak 41.

Etičko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

–             prati primjenu etičkih načela zdravstvene struke u obavljanju

djelatnosti Poliklinike,

–             odobrava znanstvena istraživanja u Poliklinici,

–             rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Poliklinike.

8. POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Članak 42.

Povjerenstvo za lijekove Poliklinike je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezane uz primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Poliklinici.

Povjerenstvo za lijekove ima pet članova, predsjednik i četiri člana, koje imenuje Upravno vijeće.

Povjerenstvo za lijekove čine pet doktora specijalista.

Povjerenstvo za lijekove donosi Poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo za lijekove Poliklinike:

–          nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Poliklinici,

–          dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koji se provode u Poliklinici,

–          koordinira aktivnostima vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda  nadležnom tijelu,

–          prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu upotrebu lijekova i medicinskih proizvoda u Poliklinici.

9. POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Članak 43.

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite je tijelo koje osigurava kvalitetu zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu donosi Poslovnik o radu.

Članak 44.

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite:

–          vodi registar o umrlim pacijentima,

–          vodi registar o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i

–          provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Poliklinike.

Članak 45.

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite imenuje Upravno vijeće, a sačinjava ga pet članova i to:

–          iz redova zdravstvenih radnika doktora specijalista djelatnosti Poliklinike.

10. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI POLIKLINIKE U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Članak 46.

Ravnatelj Poliklinike sukladno Zakonu o javnoj nabavi imenuje ovlaštene predstavnike

Poliklinike kao javnog naručitelja u postupku javne nabave.

Za nabavu roba, radova i usluga, kada je vrijednost nabave u tekućoj godini veća od 70.000,00 kuna, a manja od 150.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, ravnatelj imenuje tri ovlaštena predstavnika koji su radnici Poliklinike.

Za nabavu robe, radova i usluga u vrijednosti većoj od 150.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, ravnatelj imenuje pet ovlaštenih predstavnika, od kojih su četiri radnici Poliklinike a jedan predstavnik osnivača.

Ovlašteni predstavnici koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne nabave, utvrđuju i ocjenjuju uvjete sposobnosti natjecatelja, sudjeluju u pregovaranju s gospodarskim subjektom, otvaraju ponude  i sudjeluju u pregledu  i ocjeni  ponuda, te obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom javne nabave.

Ovlašteni predstavnici za svoj rad odgovaraju ravnatelju.

VI. OPĆI AKTI

Članak 47.

Opći akti poliklinike su uz Statut, pravilnici, poslovnici i drugi akti kojima se uređuju pojedina pitanja djelatnosti Poliklinike.

Članak 48.

Upravno vijeće donosi Statut uz suglasnost osnivača, te druge opće akte:

–    Pravilnik o radu,

–    Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

–    Pravilnik o zaštiti na radu,

–    Pravilnik o kućnom redu,

–    Pravilnik o primanju zdravstvenih djelatnika na pripravnički staž,

–    Pravilnik o zaštiti od požara,

–    Pravilnik o radnom vremenu,

–    Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom,

i druge opće akte utvrđene Zakonom i drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 49.

Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku propisanom za donošenje.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, ako samim aktom nije drugačije određeno sukladno Zakonu.

Članak 50.

Opći akti moraju biti u suglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

Za tumačenje odredbi općih akata nadležno je tijelo koje je opći akt donijelo.

Članak 51.

Opći akti kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika Poliklinike moraju biti dostupni svakom radniku a opći akti kojima se uređuje rad Poliklinike, a koji se smatra javnom službom, moraju se na pogodan način učiniti dostupnim javnosti.

VII. IMOVINA POLIKLINIKE

Članak 52.

Imovinu Poliklinike čine stvari, prava i novčana sredstva.

Članak 53.

Imovinom Poliklinike upravlja i raspolaže Upravno vijeće i ravnatelj, u okviru svojih nadležnosti.

Članak 54.

Sredstva za rad i poslovanje Poliklinika stječe:

–          ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima HZZO,

–          ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguratelja,

–          naplatom naknade za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima sa HZZO i dobrovoljnim osiguravateljima, a Poliklinika ih je pružila građanima,

–          naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani,

–          ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim  pravnim osobama,

–          darovima fizičkih i pravnih osoba,

–          iz zakupnine,

–          iz drugih izvora.

Članak 55.

Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima HZZO, ugovaraju se i obračunavaju primjenom cijena koje utvrđuje nadležno tijelo HZZO-a, sukladno odredbama Zakona.

Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguratelja, obračunava se primjenom ugovorenih cijena.

Članak 56.

Naknada za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima HZZO-a i dobrovoljnih osiguratelja, kao i naknade za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani, obračunava se primjenom cijena zdravstvenih usluga koje utvrđuje Upravno vijeće Poliklinike.

Članak 57.

Naknada za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim osobama obračunava se kako slijedi:

–   za usluge koje su obuhvaćene ugovorima HZZO primjenom cijena iz cjenika HZZO-a,

–   za usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima HZZO-a, primjenom cijena koje donosi Upravno vijeće na prijedlog Stručnog vijeća Poliklinike.

Članak 58.

Provođenje zdravstvene djelatnosti i financijsko poslovanje utvrđuje se obračunima poslovanja, te izvješćima ravnatelja i Upravnog vijeća Poliklinike.

Obračuni poslovanja donose se za vremensko razdoblje utvrđeno odredbama odgovarajućih zakona

Nadzor i ocjenu poslovanja donosi Upravno vijeće Poliklinike.

Izvješća o poslovanju Poliklinike za pojedina razdoblja izrađuje ravnatelj, a usvaja Upravno vijeće Poliklinike.

Izvješća o poslovanju Poliklinike podnose se osnivaču jednom godišnje a po potrebi i češće.

Godišnje izvješće o poslovanju Poliklinike podnosi vlasniku Upravno vijeće.


Članak 59.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Poliklinika ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava prvenstveno za obavljanje i razvoj djelatnosti Poliklinike  i za unapređenje rada, o čemu odlučuje Upravno vijeće, uz suglasnost osnivača.

Pod razvojem djelatnosti u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva se ulaganje sredstava u nabavu opreme  za potrebe uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda i edukacija radnika.

Ovlašteno tijelo osnivača može odlučiti da se dobit Poliklinike upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge zdravstvene ustanove kojoj je osnivač.

VIII.  JAVNOST RADA

Članak 60.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju o zdravstvenim djelatnostima Poliklinike, sredstvima javnog priopćavanja može dati samo ravnatelj ili radnik Poliklinike kojeg on ovlasti.


IX.  POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 61.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćenje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Poliklinike ili štetilo njenom poslovnom ugledu.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati članovi Upravnog vijeća kao i svi radnici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja povredu ugovora o radu.

O čuvanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj Poliklinike.

Članak 62.

Poslovnom tajnom smatraju se:

–    dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,

–    podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Poliklinici,

–    mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

–    dokumenti koji se odnose na obranu,

–    druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bi protivno interesu ustanove i njenog osnivača.

Članak 63

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

Članak 64.

Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što zdravstveni i ostali radnici Poliklinike saznaju o zdravstvenom stanju bolesnika, a čije bi iznošenje u javnosti moglo nanijeti štetu bolesniku Poliklinike ili trećoj osobi.

Povreda čuvanja profesionalne tajne predstavlja povredu ugovora o radu.

O čuvanju profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

X.  STATUSNE PROMJENE

Članak 65.

O svim statusnim promjenama Poliklinike odlučuje osnivač.


XI.  PRESTANAK  POLIKLINIKE

Članak 66.

O prestanku Poliklinike odlučuje  osnivač sukladno Zakonu.

XII.  STATUT POLIKLINIKE

Članak 67.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravno vijeće, a odluku o izmjenama i dopunama Statuta donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

Članak 68.

Tumačenje odredbi Statuta daje Upravno vijeće i osnivač.

XIII.  NADZOR NAD RADOM  POLIKLINIKE

Članak 69.

Unutarnji nadzor nad stručnim radom obavlja se na način propisan Pravilnikom o unutarnjem nadzoru koji donosi Upravno vijeće.


XIV.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, uređuju se Zakonom i Zakonom o ustanovama i drugim propisima te općim aktima koje donosi Upravno vijeće.

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon davanja suglasnosti osnivača, danom objave na oglasnoj ploči Poliklinike.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen 25. studenog, 2004.

Osnivač je dao suglasnost na ovaj Statut KLASA: 510-08/09-03/8, URBROJ: 251-01-04-09-5,  na 4.  sjednici održanoj 24. rujna, 2009., objavljenoj u Službenom glasniku Grada Zagreba br.  22/2009.

Osnivač je dao suglasnost na Odluku o izmjenama ovog Statuta KLASA: 021-05/12-01/295, URBROJ: 251-01-06-12-4,  na 38.  sjednici održanoj 19.lipnja, 2012., objavljenoj u Službenom glasniku Grada Zagreba br.  9/2012.

Osnivač je dao suglasnost na Odluku o izmjenama ovog Statuta KLASA: 021-05/16-01/10, URBROJ: 251-01-02-16-5,  na 36.  sjednici održanoj 18. veljače 2016., objavljenoj u Službenom glasniku Grada Zagreba br.  3/2016.

Predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike:

Prof.dr.sc. Danijel Buljan

Ovaj pročišćeni tekst Statuta je objavljen na oglasnoj ploči Poliklinike

Ravnateljica Poliklinike:

Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Print Friendly, PDF & Email