Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
Đorđićeva 26,   OIB: 81725888904
Temeljem čalna 13 stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07,125/08 i NN 90/11  i članka   Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na  sjednici održanoj18.12.2012.
PLAN NABAVE ZA 2013. godinu.
EVKontoProcijenjenaVrstaUgovorPlaniraniPlaniranoNapomena
R.br.Naziv predmet nabaveevidencijskifinancijskogvrijednostpostupkaili okvirnipočetaktrajanje
broj nabaveplanabez PDVsporazumugovora ili OS
1233a456789
Materijalni rashodi321.192.835
1.Naknade troškova zaposlenicima32196.000
1.1.Stručno usaavršavanje zaposlenika321396.000
1.1.1.Seminari, savjetovanja i smpoziji1/EV-M3213160.000bagatelna1.1.
1.1.2.Školarina,tečajevi i stručni ispiti2/EV-M3213236.000bagatelna1.1.
2.Rashodi za materijal i energiju322304.000
2.1.Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221124.000
2.1.1.Uredski materijal3221159.000
2.1.1.1.Papir za fotokopiranje3/EV-M32211112.000bagatelna1.1.
2.1.1.2..Toneri,potrošni materijal za pisače i računala4/EV-M32211222.000bagatelna1.1.
2.1.1.3.Registratori i ostale uredske potrepštine5/EV-M32211325.000bagatelna1.1.
2.1.2.Literatura (publikacije,časopisi,glasila,knjige)3221240.000
2.1.2.1.Tiskane knjige, brošure, leci6/EV-M3221214.000bagatelna1.1.
2.1.2.2.Pshilološki testovi7/EV-M3221218.000bagatelna1.1.
2.1.2.3.Novine,dnevnici,časopisi i periodične publikacije8/EV-M322128.000bagatelna1.1.
2.1.3.Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje3221423.000
2.1.3.1.Paprina galanterija (taoletni papir,ručnici,salvete)9/EV-M3221418.000bagatelna1.1.
2.1.3.2.Sredstva za iodržavanje čistoće10/EV-M32214215.000bagatelna1.1.
2.2..Materijal za higijenske potrebe i njegu322162.000
2.2.1.Medicinski materijal i materijal za njegu11/EV-M322162.000bagatelna1.1.
2.3.Energija3223132.000
2.3.1.Električna energija12/EV-M3223155.000bagatelna1.1.
2.3.2.Plin13/EV-M3223255.000bagatelna1.1.
2.3.3.Gorivo14/EV-M3223322.000bagatelna1.1.
2.4.Sitni inventar322548.000
2.4.1.Sitni inventar15/EV-M3225130.000bagatelna1.1.
2.4.2.Auto gume16/EV-M3225210.000bagatelna1.1.
2.4.3.Radna odjeća17/EV-M32278.000bagatelna
3.Rashodi za usluge323738.835
3.1.Usluge telefona, pošte i prijevoza3231112.000
3.1.1.Usluge telefona3231177.000
3.1.1.1.Usluge fiksnog telefona i telefaksa18/EV-M3231125.000bagatelna1.1.
3.1.1.2.Usluge mobilnog telefona19/EV-M3231225.000bagatelna1.1.
3.1.1.3.Usluge interneta fiksni20/EV-M3231320.000bagatelna1.1.
3.1.1.4.Usuge interneta mobilni21/EV-M323147.000bagatelna1.1.
3.1.2.Poštanske usluge22/EV-M3231335.000bagatelna1.1.
PLAN NABAVE ZA 2012. godinu.str. 2/2012.
EVKontoProcijenjenaVrstaUgovorPlaniraniPlaniranoNapomena
R.br.Naziv predmet nabaveevidencijskifinancijskogvrijednostpostupkaili okvirnipočetaktrajanje
broj nabaveplanabez PDVsporazumugovora ili OS
1233a456789
3.2.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232202.035
3.2.1.Usluge tek. Invst.održavanja građevinskih objekata3232123.635
3.2.1.1.Održavanje građevinskog objekta23/EV-M32321123.635bagatelna1.1.
3.2.2.Tekuće i invest.održava. postrojenja i opreme3232278.400
3.2.2.1.Održavanje i popravljanje uredskih strojeva24/EV-M3232210
3.2.2.2.Održavanje i popravljanje osobnih računala25/EV-M32322360.000bagatelna1.1.dio decentra
3.2.2.3.Održavanje i popravljanje medicinske opreme26/EV-M3232230
3.2.2.4.Održavanje i popravljenje klima uređaja27/EV-M32322410.400bagatelna1.1.dio decentra
3.2.2.5.Održavanje automobila28EV-M3232258.000dio decentra
3.2.3.Usluge popravaka i održavanja motornih vozila29/EV-M3232325.000bagatelna1.1.
3.2.4.Ostale usluge tekućeg i investicijskog  održ.3232975.000
3.2.4.1.Održavanje medicinskog programa30/EV-M32329149.500bagatelna1.1.dio decentr
3.2.4.2.Održavanje ostalih programa31/EV-M32329225.500bagatelna1.1.
3.3.Usluge promidžbe i informiranja323316.000
3.3.1.Elektronski mediji32/EV-M323318.000bagatelna1.1.
3.3.2.Tisak33/EV-M323321.000bagatelna1.1.
3.3.3.Ostale usluge promidžbe i informiranja34/EV-M323397.000bagatelna1.1.
3.4.Komunalne usluge323432.000
3.4.1.Voda35/EV-M3234112.000bagatelna1.1.
3.4.2.Odvoz smeća36/EV-M3234220.000bagatelna1.1.
3.4.3.Najamnina,zakup37/EV-M323524.000
3.4.4.Zdravstvene usluge38/EV-M32368.000
3.5.Intelektualne i osobne usluge323710.000
3.5.1.Usluge agencija, student servisa, prijevoda39/EV-M3237710.000bagatelna1.1.
3.6.Računalne usluge323880.000
3.6.1.Ostale računalne usluge40/EV-M3238980.000bagatelna1.1.
3.7.Ostale usluge3239254.800
3.7.1.Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje41/EV-M3239150.000bagatelna1.1.
379.2.Uređenje prostora42/EV-M3239239.400bagatelna1.1.
3.7.3.Usluge registracije prijevoznih sredstva43/EV-M323933.000bagatelna1.1.
3.7.4.Usluge čišćenja i pranja44/EV-M3239430.000bagatelna1.1.
3.7.5.Usluge čuvanja imovine45/EV-V32396130.000Dodatak II.b1.1.
3.7.6.Naknada ostalih46/EV-V3242.400
4.Ostali nespomenuti rashodi32954.000
4.1.Premija osiguranja329232.000
4.1.1.Premija osiguranja prijevoznih sredstva47/EV-M3292122.000bagatelna1.1.
4.1.2.Premija osiguranja ostale imovine48/EV-M3292210.000bagatelna1.1.
Rashodi poslovanja31.192.835
PLAN NABAVE ZA 2012. godinu.str. 3/2012.
EVKontoProcijenjenaVrstaUgovorPlaniraniPlaniranoNapomena
R.br.Naziv predmet nabaveevidencijskifinancijskogvrijednostpostupkaili okvirnipočetaktrajanje
broj nabaveplanabez PDVsporazumugovora ili OS
1233a456789
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovi4288.300
5.Postrojenja i oprema42288.300
5.1.Uredska oprema i namještaj422184.000
5.1.1.Računala i računalna oprema49/EV-M4221116.960bagatelna1.2.vlastita sreds
5.1.2.Uredski namještaj50/EV-M4221267.040bagatelna1.2.decentraliz
5.2.Oprema za održavanje i zaštitu5142233.200
Sustav rashladnih uređaja klime-4 vanjske42230bagatelna1.2.
12 unutarnje klime52/EV-M
5.3.Ostali uređaji53EV-M42271.100bagatelna
6.Računalni programi54/EV-M42620bagatelna
6.Adaptacija Đorđićeva 2645290.925
6.1.Adaptacija podruma55/EV-V4511290.925otvoreni1.6.decentraliz
Rashodi za nabavu nefinancije imovine44379.225
Sveukupno:  Plan nabave 2013.1.572.060
Predsjednica upravnog vijeća:
Iva Prpić, dipl. soc.rad.
Print Friendly, PDF & Email