POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA, Zagreb, Đorđićeva 26, objavljuje

 

                                                  OGLAS

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

– Diplomirani psiholog / magistar psihologije – (jedan izvršitelj)

  Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij, smjer Psihologija,

– radno iskustvo – jedna godina na poslovima psihologa,

– edukacija ili/i iskustvo u radu s psihotraumatiziranom djecom i obitelji,

– osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore,

– dobro poznavanje rada na računalu,

– dobro poznavanje engleskog jezika.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 13.11.2021.

Prijave se podnose na adresu:

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA

Đorđićeva 26, Zagreb

 „Za oglas za psihologa“.

 

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:

– životopis,

– presliku diplome ili uvjerenja o završenom obrazovanju,

– presliku domovnice,

– presliku dopusnice Hrvatske psihološke komore,

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– preslike ostalih dokumenata kojima kandidati potvrđuju zadovoljavanje uvjeta.

 

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu  i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (121/1798/1984/21), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata, te ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Poliklinika može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.

Print Friendly, PDF & Email