Na temelju Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18125/19147/20) i Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Zagreb, Đorđićeva 26, Upravno vijeće Poliklinike raspisuje

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja / ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

1. Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

– pet godina radnog iskustva u struci,

– da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

2. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokumente kojima potvrđuju ispunjavanje

  traženih uvjeta (izvornike ili preslike), kao i:

  – diplomu o završenom studiju,

  – presliku osobne iskaznice,

  – životopis,

  – potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnim evidencijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i njegovom trajanju ili, umjesto potvrde, ispis iz elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

  – uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave.

  Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti program rada i razvoja Poliklinike za mandatno razdoblje.

3. Mandat ravnatelju Poliklinike traje četiri godine.

4. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za prijave na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti, izdanu u vrijeme trajanja oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (121/1798/1984/21), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

5. Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti Upravnom vijeću Poliklinike, na adresu:

  Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, 10000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj za ravnatelja“.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Print Friendly, PDF & Email