Izloženost djece zlostavljanju putem interneta

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu proveli su 2004. godine na uzorku od 4000 djece istraživanje o iskustvima djece prilikom korištenja Interneta. Glavni cilj istraživanja je utvrditi prevalenciju izloženosti djece nepoželjnom seksualnom materijalu na Internetu, ispitati kojim putem su izloženi tom sadržaju te reakcije djece.

Podaci dobiveni istraživanjem ukazuju da djeca koja intenzivnije koriste Internet, te čije su aktivnosti više istraživački usmjerene, u većem su riziku za izlaganje nepoželjnom seksualnom sadržaju. Nadalje, zabrinjavajući je postotak djece koja koriste Internet bez nadzora roditelja ili drugih  odraslih osoba. Rezultati istraživanja pokazuju da su iskustva djece u Hrvatskoj u primanju neprimjerenih i pornografskih sadržaja dobivenih putem e-mail poruka te emocionalnih reakcija približna su rezultatima američkih istraživanja.

Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da je potrebna daljnja edukacija djece i roditelja o mogućnostima koje pruža Internet, ali i opasnostima i načinima samozaštite djece prilikom korištenja kompjutera i Interneta, što je jedan od ciljeva projekta u okviru kojeg je provedeno istraživanje.

Sugestije za daljnja istraživanja su usmjerene na detaljnije ispitivanje opasnosti i oblika zlostavljanja kojima dijete može biti izloženo korištenjem Interneta te utvrđivanje rizičnih skupina djece. Nadalje, važno je buduća istraživanja  usmjeriti na ispitivanje razine stresa i posljedica koje navedena iskustva ostavljaju na dijete te određivanje faktora koji pridonose povećanju ili smanjenju izazvanog stresa.

Do sada su u okviru ovog projekta objavljeni i prezentirani sljedeći radovi:

  • Profaca,B., Ćosić, I. (2005): Dijete i internet: rizici. Izbor tema za satove razrednih odjela (ur. Bilić, V.), Naklada Ljevak, Zagreb
  • Ćosić, I. (2005).Prikaz rezultata istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta; Regionalna konferencija „Opasnosti od pedofilije”, Ured za ljudska prava, Zagreb
  • Krmek, M., Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2006): Nasilje među vršnjacima preko interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek
  • Hrpka, H., Krmek, M., Buljan Flander, G. (2006): Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek
  • Krmek, M., Škrlec, N., Buljan Flander, G. (2007): Nasilje preko modernih oblika komunikacije – interneta i mobitela, 9. CARNet-ova korisnička konferencija, Rijeka
  • Hrpka, H., Buljan Flander, G., Crnogorac N., (2007): Prevencija nasilja putem interneta, 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa,  Cavtat

Ilustrativna fotografija: Pixabay.com

Print Friendly, PDF & Email