OGLAS za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme – jedna medicinska sestra SSS

- Medicinska sestra -(jedan izvršitelj) Uvjeti: SSS medicinska sestra /tehničar – opće njege, - odobrenje za samostalan rad, - jedna godina radnog iskustva u struci, - poznavanje rada na PC-u. Rok za podnošenje prijava je – do 26.6.2023. Prijave se podnose na adresu: POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA Đorđićeva 26, Zagreb „Za oglas za medicinsku sestru SSS“. Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti: - životopis, - presliku svjedodžbe ili uvjerenja o završenom obrazovanju, - presliku domovnice, - potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, - presliku odobrenja za samostalan rad, - preslike ostalih dokumenata kojima kandidati potvrđuju zadovoljavanje uvjeta. Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti, izdanu u vrijeme trajanja oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (NN 121/17), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema čl.3. st. 4. Zakona dokazuje se potvrdom ministarstva nadležnog za obranu odnosno ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata. Poliklinika ima pravo ne izvršiti izbor kandidata. Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu suglasnost da Poliklinika može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni. Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.
Pročitajte više →