Godišnji financijski izvještaj-završni račun za 2017. i bilješke

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj - završni račun za 2017. sa bilješkama:

Bilješke PR-RAS 01.01-31.12.2017.

Bilanca na dan 31.12.2017.

RAS funkcijski 2017.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.31.12.2017.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 01.01.-31.12.2017.

Pročitajte više →