U svome svakodnevnom radu susrećemo se s bezbroj vaših pitanja, nedoumica i strahova kojima se obraćate tijekom dolaska u Polikliniku u situaciji kada možete biti  izgubljeni između više sustava i mnoštva informacija koje ste dobili kako od stručnjaka iz drugih ustanova, tako od odvjetnika, prijatelja, susjeda, poznanika… Najviše i najčešće se nedoumice, pitanja i dileme roditelja pojavljuju tijekom postupka brakorazvoda, ponekad i zbog nerealnih očekivanja roditelja da će u nalazu pisati upravo ono što oni očekuju i kako oni vide situaciju. Ponekad roditelji i ulogu Poliklinike vide “iskrivljeno”, na način da Polikliniku doživljavaju više kao pravosudnu, a ne zdravstvenu instituciju koja prvenstveno multidisciplinarno obrađuje, tretira i štiti djecu, te stručnjaci u nalaz pišu podatke relevantne za mentalno zdravlje i zaštitu djeteta, na što upućuje i sam naziv naše ustanove.

Moguće dileme roditelja pri dolasku u Polikliniku

Neke od dilema roditelja su: Je li multidisciplinarna obrada ujedno i vještačenje? Donosi li Poliklinika preporuke i odluke vezano uz roditeljsku skrb? Je li Poliklinika obvezna pozivati oba roditelja? Tko nas može uputiti u Polikliniku? Je li Poliklinika privatna zdravstvena ustanova? Plaćaju li se pregledi? U ovom ćemo tekstu pokušati otkloniti što više ovih roditeljskih nedoumica, kao i objasniti razliku između multdisciplinarne obrade i postupka vještačenja.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih je javna zdravstvena ustanova koja se bavi dijagnostikom i tretmanom psihotraumatizirane djece tj.skrbi o mentalnom zdravlju djece te se isto ostvaruje putem uputnice djetetovog liječnika bez obzira koja institucija je preporučila pregled i obradu. Djeci je osiguran specijalizirani timski prustup, a multidisciplinarni tim Poliklinike čine: psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi, socijalni radnici, neuropedijatar, logoped, medicinske sestre i pravnik.

Po provedenoj timskoj obradi koja uključuje vlastitu obradu svakog stručnjaka/specijalista uz prikupljanje anamnestičkih podataka od djetetu piše se zaključni Nalaz i mišljenje objedinjavanjem svih pojedinačnih nalaza stručnjaka uključenih u obradu te se daju dalje preporuke za eventualni tretmanski rad s djetetom. Izdani Nalaz i mišljenje kao i druga medicinska dokumentacije odgovara trenutku provedbe i emocionalnom stanju djeteta, te se sukladno tome daju i preporuke o potrebnom tretmanu ili potrebnim postupcima za zaštitu djeteta koje se u slučaju novonastalih i promijenjenih okolnosti odnosno potreba djece mogu mijenjati.

Ako se tijekom multidisciplinarne obrade ili kasnije tijekom tretmanskog rada s djetetom dobiju podaci koji postavljaju sumnju da je dijete bilo izloženo nekom obliku nasilja/zlostavljanja odnosno štetnog postupanja, svaki stručnjak kako u našoj tako i u svim zdravstvenim institucijama je, prema važečoj zaonskoj regulativi RH i međunarodnim konvencijama,  o navedenom dužan obavijestiti nadležne institucije: policiju i centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja djeteta, a ponekad se obavještava i državno odvjetništvo.

Što je mutidisciplinarna obrada i gdje se u Hrvatskoj radi

Dijagnostički i tretmanski rad se odvija kroz multidisciplinarnost upravo iz razloga što ovakav pristup svakog pojedinog stručnjaka doprinosi kvalitetnoj dijagnostici i određivanju i omogućavanju tretmana sukladno individualnoj potrebi svakog djeteta. S obzirom da se u dijelu javnost povremeno pojavljuje pogrešna informacija “da se sve obrade djece u slučaju razvoda moraju raditi u Poliklinici i da sudovi priznaju samo nalaze Poliklinike”,  naglašavamo da uz važeću uputnicu djetetovog liječnika roditelji mogu na multidisciplinarnu obradu odvesti dijete i u druge zdravstvene ustanove koje imaju mogućnost multidisciplinarne obrade, a to su:

 U ZAGREBU:

– Klinika za dječje bolesti Zagreb,

– Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag,

– Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, te

– Klinika za psihološku medicinu.

U RIJECI:

– Savjetovalište »Tić«

U DUBROVNIKU:

– Poliklinika za zaštitu djece i mladih pri Općoj bolnici Dubrovnik

S obzirom da se multidisciplinarna obrada provodi na temelju uputnice liječnika roditelji mogu samostalno odlučiti kojoj će se ustanovi obratiti za pomoć i provesti  obradu djeteta. Dakle, Poliklinika nije jedina ustanova koja može multidisciplinarno obraditi dijete, niti je jedina ustanova čije nalaze uvažavaju centri za socijalnu skrb, državna odvjetništva, sudovi…

Postupak vještačenja i tko će vještačiti određuje sud

Za razliku od dijagnostičke multidisciplinarne obrade postupak vještačenja kao i vještake određuju se nalogom suda, te vještaci za svoje nalaze i mišljenja odgovaraju sudu. Vještačenje je opsežniji postupak tj. kako je i zakonom određeno vještački nalaz i mišljenje je jedna od dokaznih radnji koju određuje tijelo koje vodi postupak kada za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje od osobe koja raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili vještinom. Vještaci zaposleni u Poliklinici uglavnom vještače u građanskim postupcima tijekom razvoda braka vezano uz dodjelu skrbi te u kaznenim postupcima kada je na štetu djeteta počinjeno kazneno djelo zlostavljanja kao i maloljetne počinitelje kaznenih djela.

Kada je počinjeno kazneno djelo na štetu djeteta vještaci ne procjenjuju je li iskaz žrtve/djeteta vjerodostojan, već ima li dijete moralne i kognitivne kompetencije za vjerodostojno iskazivanje na sudu.

Procjena roditeljskih kompetencija

Ono što je važno reći je da pri psihologijsko-psihijatrijskom vještačenju vještaci utvrđuju medicinske i psihološke pretpostavke kako bi sud donio odluku. Dakle, vještak ne smije preuzeti ulogu suda, ni državnog odvjetnika, jer su oni ti koji pri donošenju odluka razmatraju nalaz i mišljenje vještaka, kao samo jedan od dokaza u postupku. Konkretno, u građanskom postupku vještak ne određuje kojem roditelju će se dodijeliti roditeljska skrb niti s kojim će roditeljem dijete živjeti već procjenjuje strukturu ličnosti pojedinog roditelja, postojanje eventualnih psihički smetnji koje bi utjecale na kompetencije roditelja, procjenjuje stanje djeteta, odnose roditelja i djeteta te na osnovi svojih stručnih znanja procjenuje i utvrđuje roditeljske kompetencije oba roditelja tj. procjenjuje koji roditelji ima očuvanije roditeljske kompetencije. Sudac na osnovi tog i drugih prikupljenih dokaza donosi odluku o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i na koji način će i u kojem obimu se družiti s drugim roditeljem.

Razlika vještačenja i multidisciplinarne obrade

Tijekom postupka vještačenja, za razliku od multidisciplinarne obrade, sudski vještaci imaju uvid u kompletan sudski spis, pregledavaju i obrađuju ne samo dijete nego i oba roditelja. Uz uvid u kompletan sudski spis vještaci imaju upravo tražiti i drugu relevantnu dokumentaciju kao i uputiti osobu koju vještače na različite pretrage (primjerice, jetrene probe).

Zaključno, važno je napomenuti da se tijekom multidisciplinarne obrade u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba na osnovi važeće uputnice nadležnog liječnika obiteljske medicine ili pedijatra, multidisciplinarno obrađuje samo dijete. Od roditelja se uzimaju podaci, ali se njih ne obrađuje niti pregledava od strane niti jednog stručnjaka. Stoga stručnjaci uključeni u obradu ne daju procjene roditeljskih kapaciteta niti ulaze u odluke o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti. Procjenu roditeljskih kompetencija mogu dati isključivo ovlašteni sudski vještaci, dok se multidisciplinarna obrada odnosi na procjenu stanja djeteta i indikacije za tretman. No, i u jednom i u drugom slučaju ukoliko se dobiju saznanja o postupcima roditelja ili drugih odraslih osoba na štetu djeteta, i sudski vještaci i stručnjaci uključeni u multidisciplinarnu obradu djeteta su dužni prema zakonskoj regulativi RH i prema ratificiranim međunarodnim konvencijama i o samoj sumnji obavijestiti nadležne institucije.

Stručnjaci Poliklinike za zaštitu djecu i mladih Grada Zagreba svakodnevno provode multidisciplinarne obrade, tako da ih godišnje bude oko 1500. Neki od stručnjaka Poliklinike koji su i sudski vještaci provode na nalog suda vještačenja, kojih je ukupno godišnje između 20 i 40.

Piše: Nikolina Škrlec, dipl. socijalni radnik

Print Friendly, PDF & Email