OGLAS za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

–  Diplomirani psiholog / magistar psihologije – (jedan izvršitelj)

Uvjeti:
-završen diplomski sveučilišni studij, smjer Psihologija,
-radno iskustvo – jedna godina na poslovima psihologa,
-edukacija ili/i iskustvo u radu s psihotraumatiziranom djecom i obitelji,
-osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore,
-dobro poznavanje rada na računalu,
-dobro poznavanje engleskog jezika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 19.12.2023.
Prijave se podnose na adresu:
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA
Đorđićeva 26, Zagreb
„Za oglas za psihologa“.

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:
-životopis,
-presliku diplome ili uvjerenja o završenom obrazovanju,
-presliku domovnice,
-presliku dopusnice Hrvatske psihološke komore,
-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-preslike ostalih dokumenata kojima kandidati potvrđuju zadovoljavanje uvjeta.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo,  uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu  i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (121/1798/1984/21), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata, te ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Poliklinika može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.

Print Friendly, PDF & Email