Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Zagreb, Đorđićeva 26, objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, – logoped – jedan izvršitelj.

Stručni uvjeti:
– VSS, diplomski sveučilišni studij, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
– smjer logoped,
– radno iskustvo – jedna godina na poslovima logopeda,
– edukacija ili/i iskustvo u radu sa psihotraumatiziranom djecom i obitelji,
– dobro poznavanje rada na računalu,
– dobro poznavanje engleskog jezika.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa, do 16.11.2023.

Prijave se podnose na adresu: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb, »Za oglas za logopeda«.

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:
– životopis,
– presliku diplome ili uvjerenja o završenom obrazovanju,
– presliku domovnice,
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– preslike ostalih dokumenata kojima kandidati potvrđuju zadovoljavanje uvjeta.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o nezaposlenosti, izdanu za vrijeme oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (NN br. 121/17, 98/19), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata.
Poliklinika ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.
O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.
Sve ostale obavijesti bit će objavljene na ­web-stranici www.poliklinika-djeca.hr.

Print Friendly, PDF & Email