POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE

I MLADIH GRADA ZAGREBA

Đorđićeva 26, Zagreb, objavljuje

 

 OGLAS

 za prijam u radni odnos

 na neodređeno vrijeme

 

1. Liječnik

– specijalist psihijatar/dječji i adolescentni psihijatar – (jedan izvršitelj)

 

Uvjeti:             

 – VSS, doktor medicine,

  – završen Medicinski fakultet,

   – završena specijalizacija iz psihijatrije ili dječje i adolescentne psihijatrije,

  – odobrenje nadležne komore za samostalan rad.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 14.10.2019.

 

Prijave se podnose na adresu:

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA,

Đorđićeva 26, Zagreb,

„Za oglas za psihijatra/dječjeg i adolescentnog psihijatra“.

 

Uz pisanu prijavu natjecatelji moraju priložiti:

 – životopis,

 – presliku domovnice,

 – presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju,

 – presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu,

 – presliku važećeg odobrenja za samostalan rad,

 – elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti odgovarajuću ispravu kao dokaz o takvom statusu  i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, (NN 121/17), https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Poliklinika može po potrebi provesti testiranje kandidata, te ima pravo ne izvršiti izbor kandidata.

O rezultatima izbora podnositelji prijava bit će pisano obaviješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Poliklinika može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Sve ostale obavijesti bit će objavljene na web stranici www.poliklinika-djeca.hr.

Print Friendly, PDF & Email