Članovi Komiteta za prava djece UN održali su 6. i 7. lipnja 2015. u Ženevi, u Palais Wilson. sastanak sa stručnjacima iz različitih zemalja koji su kroz dvodnevni zajednički rad izložili svoje prijedloge i sugestije vezano za Opći komentar o adolescentima.

Iskustva, mogućnosti i izazovi s kojima se susreću adolescenti diljem svijeta variraju u pojedinim regijama i između različitih grupa adolescenata. Stoga je Komitet za prava djece UN je odlučio razviti Opće komentare o adolescentima (General Comment on the rights of adolescents) te zatražio mišljenje zainteresiranih strana i država kako bi pridonijeli stvaranju boljih preporuka u zaštiti prava i najboljeg interesa mladih u kontekstu Konvencije o pravima djece.

Opći komentar o adolescentima predstavlja okvir za primjenu prava djeteta tijekom razdoblja adolescencije: promicanje zdravlja, razvoja i dobrobiti adolescenata od strane država potpisnica Konvencije, usmjeravanje na cilj kako prava ni jedne djevojke ili mladića ne bi bila marginalizirana ili diskriminirana, afirmacija univerzalnih standarda kojima bi se odgovorilo na probleme koji su kulturalno osjetljivi kao i osiguranje participacije adolescenata i njihovog prava da ih se čuje. Radna verzija ovog dokumenta dostupna je na stranicama: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CallRightsofAdolescents.aspx

Na sastanku je Opći komentar o adolescentima prezentirala autorica Gerison Lansdown, međunarodna savjetnica za prava djeteta, koja je o pitanjima prava djeteta objavila mnoge publikacije i održala predavanja širom svijeta, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Sastanak je vodila i moderirala Sara Oviedo, zamjenica predsjednika Komiteta za prava djece UN. Među tridesetak stručnjaka iz različitih zemalja i organizacija, na poziv UNICEF-a ovom skupu je prisustvovala i dr.sc. Bruna Profaca, psihologinja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.

Rad se odvijao plenarno i u malim skupinama, a stručnjaci su diskutirali slijedeće teme koje se tiču unapređenja sadašnje radne verzije Općeg komentara o adolescentima: definiranje adolescencije i fokusiranje na razdoblje adolescencije, razvoj kompetencija kod mladih te ravnoteža između autonomije i zaštite, problemi marginalizacije, nasilja, isključivanja i siromaštva među adolescentima i dr.

Diskusija, rad u skupinama i uključenost svih stručnjaka dovela je do zaključaka koje je autorica Gerison Lansdown sumirala te su načinjene preporuke za daljnji razvoj ovog dokumenta.

Ovaj skup je bio prilika da članovi Komiteta za dječja prava UN razmijene mišljenja sa stručnjacima iz različitih regija i organizacija kako bi se doprinijelo boljoj primjeni Konvencije o dječjim pravima u svim područjima koji se tiču adolescenata.
Print Friendly, PDF & Email