U Sarajevu o pilot-istraživanju o znanju studenata pomagačkih struka o zlostavljanju djece u Hrvatskoj

Na 5. kongresu psihologa BiH s međunarodnim sudjelovanjem održanom u Sarajevu od 2. do 4. ožujka 2017. Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predstavljala je Mia Roje, mag.psych. u suradnji sa Sarom Lulić, mag.psych. iz udruge Hrabri Telefon. Predstavile su dio rezultata pilot-istraživanja o znanju studenata pomagačkih struka o zlostavljanju djece u Hrvatskoj i njihovog načina pripisivanja krivnje i odgovornosti za zlostavljanje djece.

Rad „Zlostavljanje djece u očima studenata pomagačkih struka“ pobudio je interes šire publike te je najavljena suradnja s bosansko-hercegovačkim kolegama, kao i predstavljanje ključnih rezultata u medijima. Istraživanje pokazuje da su studenti pomagačkih struka skloni potcijeniti incidenciju većine vrsta zlostavljanja, da ne prepoznaju sve oblike zlostavljanja, da imaju slabije znanje vezano za zakonske regulative o tjelesnom kažnjavanju te da gotovo polovina njih krivnju za elektroničko nasilje atribuira žrtvi ili žrtvi i počinitelju podjednako, iako o cyberbullyingu daju najtočnije procjene u području znanja. Iako neki studenti imaju kolegije o zlostavljanju, neki imaju osobna iskustva zlostavljanja, neki se educiraju o zlostavljanju van formalnog obrazovanja, nisu nađene značajne razlike među njima za većinu ispitivanih varijabli. Autorice planiraju nastavak i proširenje ovog istraživanja kako bi se utvrdilo do kojih problema dolazi u edukaciji kad se radi o zlostavljanju, kako ih prepoznati i napraviti neke pozitivne pomake u svrhu zaštite djece od strane budućih stručnjaka.

Drugi dio istraživanja bit će predstavljen na predstojećim “Danima Ramira i Zorana Bujasa” u travnju u Zagrebu te pozivamo sve stručnjake na aktivni dijalog vezano uz nastavak istraživanja i moguće praktične implikacije.

Print Friendly, PDF & Email