Seminar pod nazivom “Pravosuđe usmjereno na djecu: jamčenje dječjih prava unutar pravnog okvira EU” (eng. Child-Friendly Justice: Guaranteeing Children’s Rights within the EU Legal Framework), održan je u Belfastu 7. i 8. ožujka 2013. godine u organizaciji Akademije europskog prava (ERA) u suradnji sa Društvom pravnika Sjeverne Irske i uz podršku Europske mreže pravosudnog usavršavanja (EJTN).

Predstavljena Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

Na seminaru je ravnateljica Poliklinike prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održala pozvano predavanje na temu “Prikupljanje dokaza/izjava od djece i metode intervjua usmjerenog na djecu: prikladnost, mjesto, trajanje, mehanizmi usmjereni na djecu, elementi dječje psihologije” (eng. Gathering evidence/ statements from children and child-sensitive interview techniques: Appropriateness, setting, duration, child-friendly mechanisms, elements of child psychology).

Predavanje je izazvalo veliki interes polaznika seminara te su mnogi izrazili želju za daljnjom suradnjom s Poliklinikom koju su navodili kao primjer dobre prakse u području zaštite dječjih prava. Kao polaznik na seminaru sudjelovala je i Marija Crnković, psihologinja u Poliklinici.

Izjednačavanje uvaženosti dječjih prava svih zemalja EU

Prvi dan skup su otvorili Ministar pravosuđa Sjeverne Irske  David Ford, načelnik pravosuđa (Lorg Chief Justice) Sjeverne Irske Sir Declan Morgan i voditelj Društva pravnika Sjeverne Irske  Alan Hunter, svi su podržali trud i napore organizatora te naglasili važnost održavanja ovakvog seminara, a sve s ciljem osiguravanja dječjih prava unutar pravnog sustava EU i izjednačavanja uvaženosti dječjih prava u pravosuđu svih zemalja članica Europske unije.

Rebecca O’Donnel, viša politička savjetnica u organizaciji Save the Children (EU ured) govorila je o promicanju najboljih interesa djeteta u međunarodnom i europskom pravu te je dala pregled UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Europske konvencije o ljudskim pravima i drugim pravnim instrumentima.

Dječja prava u specifičnim rizičnim situacijama

Ankie Vandekerckhove, nezavisni stručnjak za područje dječjih prava pri Vijeću Europe i u EU, predstavila je smjernice Vijeća Europe za pravosuđe usmjereno na djecu, a s ciljem osiguravanja dječjih prava u praksi tijekom pravnih procesa. Govorila je i o zaštiti dječjih prava u specifično rizičnim situacijama: djeca s poteškoćama u razvoju, djeca bez adekvatne skrbi, djeca azilanti, djeca bez doma te Romska djeca.

Wouter Vandenhole, profesor prava na Sveučilištu Antwerp, održao je radionicu na kojoj su sudionici raspravljali o konkretnim slučajevima i načinima njihovog rješavanja u okviru zakona EU.

Uloga civilnog društva i nevladinih organizacija

Benoit van Keirsbilck, ravnatelj Pravne službe za djecu u Bruxellesu i nevladine organizacije Defence for Children – International, govorio je o komunikaciji s djecom prije, tijekom i nakon pravnih procesa – o adekvatnom načinu razgovora, najboljim praksama pri provođenju zakonskih procedura u kojima sudjeluju djeca te o ulozi civilnog društva i nevladinih organizacija.

Mieke Schuurman, savjetnik i istraživač u području dječjih prava u Eurochild-u vodila je radionicu o primjeni komunikacijskih tehnika sa djecom, kako prilagoditi razgovor obzirom na djetetovu dob te kako interpretirati dječje izjave.

Kapacitet djece za sudjelovanje u sudskim procesima

Sarah Jane Judge, pravnica s Kaznenog suda u Dublinu i znanstvenica na Sveučilištu Cork, govorila je o razmatranjima kapaciteta i mogućnosti djece za sudjelovanje u sudskim procesima.

Jane Coker, sutkinja Vrhovnog suda Velike Britanije, govorila je o moderniziranju pravosudnog sustava s ciljem razvoja pristupa koji je više usmjeren na djecu, davala je primjere dobre prakse suradnji sa sudovima, ministrima i drugim sudionicima u ovim postupcima.

Margaret Tuite, koordinatorica Europske komisije za dječja prava, predstavila je mogućnosti kako implementirati plan EU-a u područje prava djece. Navela je niz aktivnosti prikupljanja podataka, uvođenja zakonodavnih i nezakonodavnih mjera te naglasila kako bi temelj za pravosuđe usmjereno na djecu trebale biti Smjernice Vijeća Europe (eng. Council of Europe Guidelines) te zajednička suradnja vladinog i nevladinog sektora.

Print Friendly, PDF & Email