Stručnjaci Poliklinike uputili su svoje primjedbe na predloženi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA koji je u raspravi do 29. svibnja 2018. godine. Smatramo da navedeni prijedlog izmjena zapravo predstavlja dodatni rizični faktor za sigurnost i dobrobit djece koju bi opisani pravilnik trebao štititi. Predlažemo da se takve izmjene i dopune Pravilnika uopće ne donesu, odnosno da se članak 11a u cijelosti izostavi. 

Sljedeći dopis uputili smo Ministarstvu pravosuđa te smo ga priključili komentarima na web stranici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7451 :

“Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Đorđićeva 26, Zagreb

info@poliklinika-djeca.hr

Zagreb, 29.5.2018.

Ministarstvu pravosuđa

Predmet: primjedbe na predloženi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU POSTUPANJA I SURADNJE SUCA, STRUČNOG RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA ZA MLADEŽ PRILIKOM PRISILNOG ODUZIMANJA I PREDAJE DJETETA

Kao stručnjaci mentalnog zdravlja koji se u svojoj kliničkoj praksi svakodnevno susrećemo sa slučajevima emocionalnog zlostavljanja, emocionalnog zanemarivanja i manipulacijom djecom i sustavom u postupcima razvoda braka, te smo upoznati s recentnom stručnom literaturom koja se bavi prirodom, posljedicama i najboljim znanstveno utemeljenim intervencijama s djecom koja su žrtve roditeljskih manipulacija, imamo potrebu reagirati na predloženi Pravilnik, odnosno prijedlog uvođenja članka 11a u postojeći Pravilnik, koji glasi:

„(1) Ako je od dana donošenja rješenja o ovrsi do dana provođenja ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta prošlo više od godine dana, sud će radi mogućih izmijenjenih okolnosti zbog kojih bi provedba ovrhe bila protivna dobrobiti djeteta naložiti hitno provođenje vještačenja djeteta i/ili roditelja ili druge osobe s kojom će dijete stanovati i/ili stanuje po vještaku psihologu i/ili psihijatru, izborom vještaka s liste sudskih vještaka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sud će naložiti vještačenje djeteta po vještaku odgovarajuće struke ako tijekom provedbe ovrhe stekne uvjerenje da prisilno oduzimanje i predaja djeteta mogu izazvati zdravstvene i druge psihofizičke posljedice za dijete.

(3) Sud će o nalazu i mišljenju vještaka iz stavka 1. i 2. ovoga članka u najkraćem roku izvijestiti stranke i sva tijela koja sudjeluju u provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta.

(4) Ovrha radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta će se odgoditi ako iz nalaza i mišljenja vještaka iz stavka 1. i 2. proizlazi da bi provedba ovrhe bila protivna dobrobiti djeteta odnosno da je dijete sraslo u okolinu u kojoj živi ili da prisilno oduzimanje i predaja djeteta mogu izazvati zdravstvene i druge psihofizičke posljedice za dijete , i to za vrijeme za koje je vještak procijenio da bi provedba ovrhe za dijete bila štetna.“

Smatramo da navedeni prijedlog izmjena zapravo predstavlja dodatni rizični faktor za sigurnost i dobrobit djece koju bi opisani pravilnik trebao štititi. Predlažemo da se takve izmjene i dopune Pravilnika uopće ne donesu, odnosno da se članak 11a u cijelosti izostavi. 

 

O b r a z l o ž e n j e

Sudac rješenje o ovrsi donosi nakon pravomoćne parnične presude, koja je temeljena na opsežnim znanstveno utemeljenim postupcima procjene od strane relevantnih stručnjaka i relevantnih institucija. U slučajevima kada je donesena odluka o ovrsi, jasno je utvrđeno da je ostanak u postojećoj situaciji ugrožavajući za djetetov daljnji socioemocionalni razvoj, što predstavlja ozbiljan rizik za razvoj poremećaja mentalnoga zdravlja kod djece i mladih. Samim time, nema razloga za odugovlačenjem postupka i ponavljanjem vještačenja, bilo djeteta ili roditelja.

Temeljni problem nije opravdanost same odluke o ovrsi, nego učinkovitost provođenja ovrhe u praksi i samo trajanje sudskih postupaka, kao i postupaka u okviru sustava uključenih u zaštitu djece koji istima prethode. Naime, Konvencija o pravima djeteta i nacionalni propisi nalažu kako je u najboljem interesu djeteta da se u provedbi svih sudskih odluka i intervencija koje su njima određene, mora poštivati načelo žurnosti. Ako je sredina ugrožavajuća za dijete, svaki dodatan dan proveden u za dijete toksičnoj sredini predstavlja sve izraženiji rizik od negativnih ishoda za dobrobit i mentalno zdravlje djeteta. Ostankom u sredini koja je ugrožavajuća za dijete, dijete ne „srasta sa sredinom“ (kako je navedeno u prijedlogu izmjena i dopuna postojećeg Pravilnika), nego „srasta“ s manipulativnim roditeljem. Manipulativni roditelj time dobiva na vremenu i produbljuje svoj štetan utjecaj na dijete, čime se zapravo smanjuje vjerojatnost uspješne provedbe mjere koja je već procijenjena nužnom za sigurnost i zdravi daljnji razvoj djeteta.

S obzirom na to da se svakodnevno susrećemo s djecom izloženom visokom međuroditeljskom konfliktu i posljedicama istoga, znamo koliko je ta pozicija i uloga koju dijete preuzima za njega teška i emocionalno razarajuća. Da bi emocionalno preživjelo, dijete se vrlo često stopi s onim roditeljem čiji je uvjet ljubavi odbacivanje drugog roditelja. Na taj način djetetu više nije dozvoljeno imati vlastite emocije, potrebe i mišljenje, ako su one različite u odnosu na emocije, potrebe i mišljenja manipulativnog roditelja (a često i njegove obitelji). Dijete je prisiljeno djelomično ili u potpunosti odbaciti drugog roditelja, za kojeg je od strane institucija za zaštitu djece i suda procijenjeno da ima bolje roditeljske kompetencije u odnosu na roditelja s kojim živi, te zapravo poništiti dio sebe kojim se identificira s drugim roditeljem.

Opisani elementi Pravilnika će predstavljati još jedan instrument manipulacije roditelju za kojeg je već utvrđeno da je za dijete ugrožavajući. Na taj način sustav, koji treba štititi najbolji interes djeteta, zapravo bi potkrjepljivao štetna i zlostavljajuća ponašanja roditelja te izravno sudjelovao u nanošenju štete djetetu.

Iz perspektive znanstvenih spoznaja u ovom području, kliničke prakse i Konvencije o pravima djeteta, ovakav prijedlog Pravilnika smatramo štetnim za djecu uključenu u visokokonfliktne razvode braka, kao i svu drugu djecu za koju je utvrđeno da je potrebno hitno i žurno izdvajanje iz sredine koja je štetna za njihov razvoj.

Djelatnici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba”

Print Friendly, PDF & Email