Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i psihologinja Poliklinike Ana Marija Španić pozvane su prisustvovati simpoziju visoke razine Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) pod nazivom „2007-2017: Čini li Europa dovoljno za zaštitu temeljnih prava – dječja perspektiva“, održanom 28. lipnja 2017. godine u Briselu, Belgija.

Agencija (FRA) je, u suradnji s malteškim predsjedništvom Vijeća EU, pozvala dionike iz cijele Europe na ovaj simpozij gdje su raspravljana pitanja o temeljnim pravima koja su trenutno prioritetna koja na političkom planu Europske unije. Godišnje izvješće Agencije za temeljna prava (FRA) za 2017. godinu bilo je temelj za raspravu ovog simpozija, koji je imao za cilj istražiti kako možemo poboljšati zaštitu, poštovanje, a posebno promicanje temeljnih prava, s posebnim osvrtom na prava djeteta.

Simpozij je otvorila Lisa Seidensticker, predsjednica Upravnog odbora Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), nakon čega govor održala predsjednica Malte Marie-Louise Coleiro Preca te Tiina Astole, generalna direktorica DG-a za pravosuđe i potrošače Europske komisije.

Godišnje izvješće o temeljnim pravima za 2017. godinu i implikacije izvješća uz komentar trenutnog stanja predstavio je Michael O’Flaherty, ravnatelj Agencije (FRA), uključujući komentar Lotte Leicht (EU Director and Director of the Human Rights Watch Brussels Office). U okviru simpozija održane su dvije panel rasprave, koje je moderirala Shada Islam (direktorica Europe and Geopolitics of the Friends of Europe): „Migracija i azil: zaštita prava pri rješavanju javnih problema“ te „Siromaštvo i socijalna isključenost: kako prekinuti krug, mogućnosti u okviru Europskog stupa socijalnih prava ?“

Tijekom prve panel rasprave o migraciji i azilu, na panelu su nakon prikazanog videa s dječjom perspektivom raspravljali Lora Vidović, predsjednica Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) i pravobraniteljica Republike Hrvatske; Fredrik Malmberg, švedski Pravobranitelj za djecu; Joanna Goodey, voditeljica Odjela Agencije za slobode i pravosuđe, te Stephen Ryan, zamjenik voditelja jedinice za azil DG-a za migraciju i unutarnje poslove Europske komisije, nakon čega je uslijedio komentar Verene Knaus, više savjetnice za politiku Ureda UNICEF-a u Bruxellesu.

Na panelu o siromaštvu i socijalnoj isključenosti nakon prikazanog videa s persektivom djece raspravljali su Ioannis Dimitrakopoulos, voditelj Odjela Agencije (FRA) za ravnopravnost i građanska prava; Jana Hainsworth, glavna tajnica Eurochild-a; Patrick Charlier, ravnatelj Unia-e (Interfederal Centre for Equal Opportunities) i član Board of Equinet (European Network of Equality Bodies) te Margaret Tuite, koordinatorica Europske komisije za prava djeteta. Mnoga pitanja i komentari iz publike također su pridonijeli zanimljivoj raspravi.

Simpozij su svojim kratkim govorom i komentarom zatvorili Kaia Iva, ministrica socijalne zaštite Republike Estonije i Michael O’Flaherty, ravnatelj Agencije (FRA). Više informacija o događaju, uključujući snimku simpozija, sažetak videozapisa i govore, možete pronaći na web stranici FRA: http://fra.europa.eu/en/event/2017/presenting-fra-fundamental-rights-report-2017-high-level-symposium

Sažetak za preuzimanje:  FRA SYMPOSIUM SUMMARY (PDF, 288 KB)

Print Friendly, PDF & Email