Kao pozvani ekspert ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander održala je 16. i 17. rujna 2021. godine dva predavanja na webinaru pod nazivom „TAIEX INTPA – Expert mission on Setting up a Children court in Mauritius“  (hrv. Ekspertna misija o uspostavljanju dječjih sudova na Mairucijusu) dva online predavanja. Webinar je organiziran u suradnji TAIEX-a (instrument Europske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija koji podržava javne administracije u procjeni, primjeni i ojačavanju EU zakonodavstva kao i u poticanju dijeljnja najboljih EU praksi), Ministarstva za ravnopravnost spolova i obiteljsku skrb Mauricijusa i Delegacije EU-a na Mauricijusu. Cilj ovog webinara bio je razmjena stručnih znanja i iskustava u okviru dječjeg pravosuđa, od djeci prilagođenog pristupa, prostora do razvijanja znanja i kompetencija stručnjaka pravne i izvanpravne struke, odnosno predstavljanje modela dobre prakse. Na webinaru je sudjelovalo više od pedeset sudionika, stručnjacima raznih profila koji će raditi s djecom žrtvama kaznenih djela na Mauricijusu.

Prvog dana webinara ravnateljica Poliklinike, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, održala je predavanje pod nazivom „Multidiciplinarni pristup“ (org. eng. Multidisciplinary approach). Predstavila je način i model multidisciplinarnog rada Poliklinike, ali i naglasila važnost intersektorske suradnje u okviru sustava zaštite djece. Predavanje „Asistencija stručnjaka“ (org. eng. Assistance of expert) prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, održala je drugi dan webinara. U okviru ovog predavanja prikazala je i detaljno govorila o potrebama za provođenjem forenzičkog intervjua u Poliklinici, potrebnim vještinama i kompetencijama stručnjaka izvan pravne struke te prikazala suradnju Poliklinike sa sudovima u Hrvatskoj.

Uz Ravnateljicu Poliklinike tijekom dva dana webinara predavanja su održali i sljedeći eksperti: Silvia Martínez Cantón, sutkinja, Prvostupanjski sud, (Španjolska), Anna Tengberg, sutkinja, Okružni sud u Malmöu (Švedska) i Lana Peto Kujundžić, Sutkinja za mladež, Visoki kazneni sud (Hrvatska).

Sutkinja Silvia Martínez Cantón iz Španjolske održala je dva predavanja: Sudovi za mladež u Španjolskoj: duga tradicija (org. eng. Juvenile Courts in Spain: a long tradition) i „Postavljanje nove vrste suda. Ključni aspekti koje treba uzeti u obzir. Iskustvo Suda za transparentnost u Panami i Direktorija za žrtve u Turskoj. Relevantnost djeteta žrtve“ (org. eng. The setup of a new kind of court. Key aspects to be considered. The experience of the Transparency Court of Panama and the Directories for victims in Turkey. The relevance of the child victim.)

Anna Tengberg, sutkinja s Okružnog suda u Švedskoj održala je predavanja: Švedsko zakonodavstvo i kazneni sustav koji se odnosi na maloljetne počinitelje (org. eng. The Swedish legislation and penal system regarding young offenders) i Neki praktični aspekti pripreme i održavanja sudskih ročišta s mladim počiniteljima i/ili mladim žrtvama (org. eng. Some practical aspects when preparing for and having court hearings with young offenders and/or young victims).

Lana Peto Kujundžić, sutkinja za mladež, održala je predavanja: Djeci prilagođeno pravosuđe – Hrvatski sistem za maloljetnike i djecu žrtve (org. Eng. Child friendly justice Croatian system for juveniles and children victims) i Edukacija za djelatnike suda (org.eng. Training of Court Staff)

Print Friendly, PDF & Email