Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 16 , Zagreb. OIB:81725888904 objavljuje

  POZIV

za dostavu ponuda za nabavu

Usluga tjelesne i tehničke zaštite

 

UPUTE ZA DOSTAVU PONUDE

Sukladno čl. 15., st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 eura (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 eura (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi u Poliklinici.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je nabava Usluga tjelesne i tehničke zaštite sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama.

Ponuditelj treba popuniti priloženi:

1. ponudbeni list i

2. troškovnik – upisati sve jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude.

Ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu dokumentacije o nabavi smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno, da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 19.000 eura (bez PDV-a).

CPV oznaka i naziv: 79713000-5 Usluge tjelesne i tehničke zaštite.

2. UVJETI NABAVE

· način izvršenja: narudžbenica

· rok izvršenja: 1 godina

· rok valjanosti ponude: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude

· mjesto izvršenja: POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA, Đorđićeva 26, Zagreb

· rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Usluga se obračunava mjesečno za prethodni mjesec, prema stvarno izvršenom poslu.

Naručitelj se obvezuje ovjereni nesporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.

· cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u eurima. Cijena je nepromjenjiva. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti. Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazanoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku.

· kriterij odabira ponude: najniža cijena (uspoređuje se cijena ponuda bez PDV-a).

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

· jezik na kojem se izrađuje ponuda: ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

2.1. DOKUMENTI KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN DOSTAVITI (SADRŽAJ PONUDE):

1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Poziva za dostavu ponude.

2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili druga istovrijedna isprava nadležnog tijela koja se

izdaje u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se mora potvrditi da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno

osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave Poziva za dostavu ponude, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

3. Popis usluga, istih ili sličnih predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše 2 izvršene usluge mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Popis usluga mora sadržavati sljedeće podatke: predmet ugovora, vrijednost usluga, datum izvršenja usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je potrebno, naručitelj može zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u popisu.

4. Važeće odobrenje/rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tjelesne i tehničke zaštite sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10).

5. Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz zaštitarske djelatnosti, kao dokaz da će u slučaju nastanka štete koju prouzroče djelatnici ponuditelja prilikom pružanja usluga nabave, šteta moći biti nadoknađena naručitelju.

6. Izjava o posjedovanju sustava radio veze ili odgovarajućeg ugovora s koncesionarom.

7. Izjava o posjedovanju centralnog dojavnog sustava – CDS-a, te sjedišta interventne ekipe na

području grada Zagreba.

8. Troškovnik (ispunjen).

Ponuditelj je upoznat sa svim uvjetima i zahtjevima navedenim u dokumentaciji o nabavi te predajom ponude u cijelosti prihvaća traženo točkom 2.1. ovog Poziva i sve odredbe predmetne dokumentacije o nabavi.

Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka sukladno odredbama članka 254. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

3. PONUDA

Ponuda se izrađuje i dostavlja isključivo u elektroničkom obliku na mail zdravko.miocevic@poliklinika-djeca.hr.

Ponuditelj je dužan priložiti sve dokumente navedene u točki 2.1. ovih Uputa.

Sve dokumente koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Rok za dostavu ponude je do 31.05.2022. godine do 16:00 sati.

Otvaranje ponuda nije javno.

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, a najkasnije dva radna dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ako je zahtjev pravodoban naručitelj će odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

 4. OSTALO

· Informacije u vezi s predmetom nabave: Zdravko Miočević, telefon: 01/3436-578, e-mail:

zdravko.miocevic@poliklinika-djeca.hr

· Obavijest o rezultatima provedenog postupka: obavijest o odabranom ponuditelju objavit će se na mrežnoj stranici Poliklinike.

 DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Poziv za dostavu ponuda – usluge tjelesne i tehničke zaštite 2023 (PDF)

Ponudbeni list – Usluge tjelesne i tehničke zaštite 2023 (Docx)

Specifikacija usluga TT zaštite i troškovnik 1-2023 (PDF)

 

Print Friendly, PDF & Email