Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba objavljuje

POZIV
za dostavu ponuda za nabavu
RAČUNALNE OPREME

UPUTE ZA DOSTAVU PONUDE
Sukladno čl. 15., st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna (bez PDV-a) zaradove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o jednostavnoj nabavi u Poliklinici.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava računalne opreme, novog servera i pripadajuće opreme sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama. U cijenu ponude mora biti uključena isporuka, instalacija servera i pripadajuće opreme.
Garancija na svu ponuđenu opremu sukladno troškovniku i tehničkim specifikacijama. Ponuditelj dostavlja sve originalne garantne listove prilikom isporuke opreme odnosno prije sastavljanja primopredajnog zapisnika.
Ponuditelj treba popuniti priloženi:
ponudbeni list i
troškovnik – upisati sve jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.
Ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu dokumentacije o nabavi smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno, da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 151.000,00 kn (bez PDV-a).
CPV oznaka i naziv: 30230000-0 Računalna oprema.

2. UVJETI NABAVE
· način izvršenja: narudžbenica
· rok izvršenja: 30 dana od primitka narudžbenice.
· rok valjanosti ponude: 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
· mjesto izvršenja: POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA, Đorđićeva 26, Zagreb
· rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata nabave obavit će se nakon potpisom prihvaćenog računa od strane Naručitelja.
Naručitelj se obvezuje ovjereni nesporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa.
· cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u kunama. Cijena je nepromjenjiva. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti. Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazanoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku.
· kriterij odabira ponude: najniža cijena (uspoređuje se cijena ponuda bez PDV-a).
U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
· jezik na kojem se izrađuje ponuda: ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od dokumenata traženih dokumentacijom o nabavi koje je dostavio ponuditelj izdani na stranom jeziku, ponuditelj je dužan dostaviti i njihov prijevod na hrvatski jezik, osim ako je ovim Uputama određeno drugačije.

2.1. DOKUMENTI KOJE JE PONUDITELJ DUŽAN DOSTAVITI (SADRŽAJ PONUDE):
1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Uputa za dostavu ponude na Službenim stranicama Grada Zagreba.
2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili druga istovrijedna isprava nadležnog tijela koja se
izdaje u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se mora potvrditi da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave Uputa za dostavu ponude, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje nije dopušteno ilimu je odobrena odgoda plaćanja.
3. Popis usluga, istih ili sličnih predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše 2 izvršene usluge mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Popis usluga mora sadržavati sljedeće podatke: predmet ugovora, vrijednost usluga, datum izvršenja usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je potrebno, naručitelj može zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u popisu.
4. Troškovnik (ispunjen)
5. Ponudbeni list.

Ponuditelj je upoznat sa svim uvjetima i zahtjevima navedenim u dokumentaciji o nabavi te predajom ponude u cijelosti prihvaća traženo točkom 2.1. ovih Uputa i sve odredbe predmetne dokumentacije o nabavi.
Ponuditelj se može osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje predmeta nabave, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te (specificirane) resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Isto se dokazuje: izjavom drugog gospodarskog subjekta da prihvaća staviti vlastite resurse na
raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave ili ugovorom o poslovno – tehničkoj suradnji ili ugovorom o djelu, pri čemu treba biti razvidan predmet nabave na koji se navedeno odnosi.
Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka sukladno odredbama članka 254. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16).

3. PONUDA
Ponuda se izrađuje i dostavlja isključivo u elektroničkom obliku na mail zdravko.miocevic@poliklinika-djeca.hr.
Ponuditelj je dužan priložiti sve dokumente navedene u točki 2.1. ovih Uputa.
Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
Rok za dostavu ponude je do 04.11.2022. godine do 12:00 sati.
Otvaranje ponuda nije javno.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, a najkasnije dva radna dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ako je zahtjev pravodoban naručitelj će odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

4. OSTALO
· Informacije u vezi s predmetom nabave: Zdravko Miočević, telefon: 01/3436-578, e-mail:
zdravko.miocevic@poliklinika-djeca.hr
· Obavijest o rezultatima provedenog postupka: obavijest o odabranom ponuditelju objavit će se na mrežnoj stranici Poliklinike.

PRILOZI POZIVU:

Ponudbeni list za preuzimanje (Word) Ponudbeni list – računalna oprema 2022

Prilog I Tehničke specifikacije (PDF)  Tehničke specifikacije – računalna oprema 2022 

Prilogu II Troškovnik (Excel) Troškovnik – računalna oprema 2022 (2)

Pojašnjenje poziva za dostavu ponuda za nabavu računalne opreme (PDF) Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda

Print Friendly, PDF & Email