Ravnateljica Poliklinike, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, i zamjenik ravnateljice Poliklinike, dr.med. Domagoj Štimac, spec.psihijatar, sudjelovali su u radu Konferencije o temeljnim ljudskim pravima 2010. – Osiguravanje pravde i zaštite sve djece u Bruxellesu, 7. – 8. prosinca 2010. godine.

Kroz radne grupe podijelili su svoje iskustvo rada u multidisciplinarnom timu. Radne grupe su obuhvaćale slijedeće teme:

  • Djeca žrtve obiteljskog nasilja
  • Djeca bez pratnje koja traže azil
  • Djeca žrtve trgovine ljudima
  • Djeca s intelektualnim teškoćama

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) je savjetodavno tijelo Europske unije koje je osnovano u ožujku 1997. te je smješteno u Beču. Navedena Agencija pomaže u osiguravanju zaštite osnovnih prava svih ljudi u Europskoj uniji sakupljajući dokaze o situaciji o pravima diljem Europske unije. Također, na temelju prikupljenih dokaza, FRA daje savjete o tome kako poboljšati trenutno stanje te informira ljude o njihovim osnovnim pravima te na taj način pomaže u ostvarivanju i poštivanju osnovnih prava cjelokupne populacije Europske unije.

Uloga Agencije za temeljna prava (FRA)

Uz sakupljanje podataka i pružanje stručne pomoći (vezano za osnovna prava) institucijama Europske unije, kao i zemljama članicama u implementaciji zakona Europske unije, Agencija (FRA) je osobitu pažnju posvetila dječjim pravima, uključujući i zaštitu djece. To je trenutno jedno od glavnih područja kojima se Agencija bavi, a prema zahtjevu Vijeća Europske unije.

Na početku ovog mandata, na zahtjev Komisije, Agencija je počela raditi na razvoju indikatora za zaštitu, poštivanje i promoviranje prava djece u Europskoj uniji. Ovaj rad pomaže evaluaciji utjecaja usvojenih pravilnika Europske unije i politike o statusu i iskustvima djece. Naglašava ograničenja i praznine u tekućim provedbama i podacima te predstavlja odskočnu dasku za daljnji pravni, politički i istraživački razvoj. Indikatori se baziraju na pristupu usmjerenom na dijete što predstavlja temelj Konvencije o pravima djece te su formulirani kao odgovor na postojeći okvir Europske unije.

Oni pokrivaju slijedeća područja:

obiteljsko okruženje i alternativna skrb; zaštita od iskorištavanja i nasilja; adekvatan životni standard; obrazovanje, kultura, državljanstvo i sudjelovanje u aktivnostima povezanim sa školom i športom. Ključni su im aspekti poput sudskih procesa senzibiliziranih za djecu, ranjivost djece koja traže azil, identificiranje djece žrtava spolnog i ekonomskog nasilja i iskorištavanja te traffickinga (trgovina ljudima).

Print Friendly, PDF & Email