INHOPE (The International Association of Internet Hotlines) i ICMEC (International Centre for missing and exploited children) organizirali su fokus grupu pod nazivom “Combating Child Pornography: Slovenia, Slovakia, Czech Republic and Croatia”. Cilj je razmjena iskustava, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom, ulogom internetskih providera i aktivnostima unutar programa prevencije koje provode u pojedinim zemljama na području borbe protiv dječje pornografije i iskustava djece prilikom upotrebe interneta.

Predstavnici Poliklinike su bili uključeni u rad ove skupine, prezentirajući rezultate provedenog istraživanja o iskustvima djece pri korištenju interneta, kao i ulogu nevladinog sektora i zdravstvenih ustanova u prevenciji i edukaciji djece, roditelja i javnosti o sigurnosti djece na internetu.

Print Friendly, PDF & Email