Edukacija o manipulaciji djecom u razvodu braka u Rijeci

Trening za stručnjake pod nazivom „Manipulacija djecom u razvodu braka” održan je 23. i 24. svibnja 2017. za djelatnike Centra za socijalnu skrb Rijeka. Edukaciju su provele prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i Mia Roje, mag.psych.

Sudionici su unaprijedili znanja i vještine vezano za:

o objašnjenje i prepoznavanje štetnosti roditeljskog sukoba na djecu,

o prepoznavanje visokokonfliktnih razvoda braka, njihovu učestalost i obilježja,

o prepoznavanje rizičnih parova za visoki konflikt u razvodu,

o istraživanje transgeneracijskog prijenosa posljedica sukoba i razvoda kroz obiteljsku anamnezu,

o kategoriziranje roditeljskog sukoba prema teorijskim i empirijskim podatcima,

o psihološku podlogu štetnosti roditeljskog sukoba po djecu,

o prepoznavanje i procjenu štetnosti roditeljskog sukoba na pojedine skupine djece,

o procjenu i obrazloženje najboljeg interesa djeteta u razvodu braka roditelja,

o članak 12. konvencije o pravima djeteta – djetetovo mišljenje nije uvijek u skladu s njegovim najboljim interesom; kako ga ispitati i argumentirati mišljenje,

o prepoznavanje manipulacije djecom i otuđenja djeteta od roditelja,

o razlikovanje oblika i razloga odbijanja roditelja od strane djeteta,

o opažanje i interpretaciju manipulativnih ponašanja u skladu sa suvremenom literaturom,

o psihoedukaciju roditelja ako su suradljivi,

o korištenje situacijskih pitanja u savjetovanju roditelja ako su suradljivi,

o odluku o tome hoće li se preporučiti tretman djeteta/obitelji, kada i koje vrste,

o demistifikaciju manipulacije kao rijetkog ponašanja,

o regrutaciju rizičnih obitelji za manipulaciju djecom,

o razumijevanje roditelja koji manipulira i njegovih osnovnih karakteristika,

o analizu moći,

o toksični trokut u manipulaciji u vezi s teorijom privrženosti,

o procjenu i obrazloženje hitnosti intervencije,

o preuzimanje kontrole od strane sustava,

o prepoznavanje manipulacije kao emocionalnog zlostavljanja prema suvremenim znanstvenim spoznajama,

o zakonsko postupanje u slučaju manipulacije – kaznene prijave za emocionalno zlostavljanje,

o pisanje i potkrepljivanje nalaza i mišljenja,

o prepoznavanje znakova zlostave na djetetu i daljnje postupanje,

o dublje razumijevanje djeteta,

o ispitivanje manipulacije/razine manipulacije djeteta u praksi,

o razlikovanje vrsta optužbi za zlostavljanje,

o analizu relevantnih faktora pri procjeni optužbi za zlostavljanje.


Print Friendly, PDF & Email