Javna nabava

Poziv za dostavu ponuda za nabavu EEG uređaja

Objavljeno: 11.06.2015.

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu EEG uređaja. Ponudu za nabavu EEG uređaja za Polikliniku, potrebno je dostaviti najkasnije do 15. lipnja, 2015., do 12.00 sati. EEG uređaj treba u potpunosti, u svim stavcima, odgovarati priloženim tehničkim specifikacijama:EEG – karakteristike

U ponudi je potrebno navesti jamstveni rok za uređaj, te mogućnosti održavanja i servisiranja u jamstvenom roku i nakon proteka jamstvenog roka. Ponudu sa cijenom ponuđenog uređaja, te ostale podatke možete dostaviti na mail zdravko.miocevic@poliklinika-djeca.hr ili na gornju adresu.

Procijenjena vrijednost nabave: 148.800,00 kn.

Odabrani ponuditelj će trebati dostaviti sljedeće dokumente – u izvorniku ili ovjereni preslik:

1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi predmeta nabave,

a ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana slanja ponude.

2. Izjava o nekažnjavanju

Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i za gospodarski subjekt.

Ponuditelj mora dokazati da osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta, i gospodarskom subjektu, nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana slanja ponude.

3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga

Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja ponude.

Za ostale informacije molimo da se obratite na mail zdravko.miocevic@poliklinika-djeca.hr ili na adresu:

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba,Đorđićeva 26, Zagreb, tel. : 01/3436-578, mob.:099 212 6602.